چرا خداوند درغالب اتش در عهد عتيق ظاهر مي شد ؟ آيا با روشن كردن آتش مي توان خدا را در آتش ديد. آيا اتش معني خاصي براي ما مسيحيان دارد؟

خدا به طرق مختلف چنانکه در ابتدای کتاب عبرانیان نوشته شده خود را به انسان ظاهر کرده و با انسان ارتباط برقرار کرده. نه فقط توسط آتش بلکه خدا در ابری که خانه خدا و خیمه عبادت را پر می کرد، قوم اسرائیل را ملاقات می کرد و نیز توسط بسیاری روشهای مختلف. مثلا" یکی از روشهایی که خدا در عهدعتیق به انسانها خود را ظاهر می ساخت از طریق فرشته ای بود که به نام فرشته خداوند یا فرشته یهوه معروف بود. به این ظهور مختلف خدا در طول تاریخ در الهیات مسیحی اپیفانی گفته می شود که به معنای کلی یعنی مکاشفه اما در الهیات مسیحی یعنی مکاشفه یا ظهور الهی.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/03/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 274 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر