سلام، روز بخیر: من بعنوان یک نوکیش مسیحی، من میخواهم در باره آداب و مناسک و آئین های دین مسیحیت مطالعه کنم، تا ایمان خودم را تقویت نمایم. از شما میخواهم من را راهنمایی کنید، و کتب و متونی که اطلاعات لازم را بمن می دهد معرفی کنید. البته من در فضای مجازی خیلی جستجو کردم، کتب زیادی در این باره وجود دارد، اما نمی دانم از کجا و کدامیک شروع کنم! لطفا کتابی معرفی کنید که بصورت مقدمه اطلاعات ابتدایی و بنیادی را بتوان دریافت نمود. سپاسگزارم.

دوست بسیار عزیز و گرامی سلام،

بر اساس نوشتجات کتاب مقدس ما مسیحیان سه آئین مهم را به جا می آوریم، از قبیل:

1- تعمید آب

2- شام خداوند یا به زبان عربی معروف به عشاء ربانی

3- مراسم یا آئین ازدواج که از دید مسیحی امری بسیار مهم و مقدس به شمار می آید.

به منظور مطالعه گسترده هر یک از این مقوله ها می توانید از مقالات زیادی که در وب سایت پرپاسخ موجود است، استفاده کنید. در زیر بعضی از این مقالات را برای شما می فرستم:

شرایط تعمید آب–  معنای تعمید آب-  مراسم تعمید-  وظایف بعد از تعمید آب

هر کس که از گناهان خود توبه کرده و توسط ایمان به عیسی مسیح آمرزش گناهان خود را یافته است و ایمان دارد که عیسی مسیح برای گناهان او بر صلیب قربانی شده و از مردگان روز سوم برخاسته و خداوند و پسر خدا است و نجات دهنده ما است  و آن را اعتراف می کند می تواند تعمید آب یابد.

 

1- تعمید آب چه چیزهایی نیست؟

تعمید آب پاک شدن از گناه نیست.

تعمید آب یک ثواب نیست.

تعمید آب غسل بدنی نیست.

تعمید آب با شایستگی ما نیست بلکه به شایستگی عیسی مسیح.

 

 2- تعمید آب چه چیزهایی هست؟

- تعمید آب اعتراف ایمان است.(مرقس 16:16)

- تعمید آب پیوستن به کلیسا و اعلام جدا شدن از دنیای گناه آلود و سیستم حاکم بر آن است.(اعمال رسولان 41:2)

- با تعمید آب اعلام می کنیم که گناهان ما شسته شده و ما شخص جدیدی شده ایم.(اعمال رسولان 16:22)

- با تعمید آب اعلام می کنیم که طبیعت کهنه گناه آلود ما با مسیح دفن شده و با طبیعت تازه الهی با قیام عیسی مسیح تولد تازه یافته ایم.(رومیان4:6)

- با تعمید آب اعلام می کنیم که داوری ای .که بر دنیا است بر ما قرار ندارد و ما از این داوری رهایی یافته ایم.(اول پطرس 3: 19- 23)

- تعمید شروع زندگی ایمانی ما است.

 

چگونگی مراسم تعمید

 

در کتاب مقدس کاملا" مشهود است که تعمید در آب به همراه دفن شدن در آب است. خود کلمه تعمید به معنای دفن شدن  یا غوطه ور شدن می باشد.

مطابق متن صریح کتاب مقدس بارها اشاره شده که افراد وارد آب شدند و از آب بیرون آمدند. شخص می بایست کاملا" در آب دفن شود و از آب بیرون بیاید. بدینوسیله اعلام می کنیم که با مسیح مرده و دفن شده ایم و با او از مرگ برخاسته ایم و در زندگی جدید با مسیح زندگی می کنیم. در تعمید عیسی اشاره شده که عیسی پس از تعمید بی درنگ از آب در آمد(متی 3: 16؛ مرقس 1: 10) در مورد خواجه سرا نیز می خوانیم که با فیلیپس به آب در آمدند و بیرون آمدند(اعمال رسولان 8: 36-39)

در بعضی از کلیساهای مسیحی مرسوم است که کودکان را تعمید آب می دهند. این کاملا" بر خلاف تعلیم کلام خداست. تعمید پس از ایمان آوردن به مسیح اتفاق می افتد و یک طفل چند ماهه نمی تواند تصمیم بگیرد که به مسیح ایمان بیاورد. در کتاب مقدس حتی یک نمونه از تعمید کودکان وجود ندارد و تمام کسانی که تعمید در آب گرفتند،  افراد بالغ بوده اند.

 

مراسم

 

ابتدا شهادت شما شنیده می شود که مسیح چه کاری در زندگی شما کرده و برای شما چه مفهومی دارد.

هر کس لباس سفید(پیراهن و شلوار( خود را به همراه حوله با خود می آورد.

حالت قرار گرفتن در آب- در کنار تعمید دهنده می ایستید و دستهای خود را بصورت ضربدر بر سینه خود قرار می دهید و پس از دعا برای شما و درخواست اعتراف ایمان شما، شما را به نام پدر و پسر و روح القدس به دستور عیسی مسیح تعمید می دهیم.

 

وظایف بعد از تعمید یک ایماندار به مسیح

1. ایماندار به مسیح می باید هر روز کتاب مقدس را مرتبا" بخواند و از آن تغذیه روحانی شود (کولسیان 16:3)

2. ایماندار به مسیح در جلسات کلیسایی  می باید مرتبا" و بی وقفه شرکت کند و وفادارانه خود را عضوی از خانواده خدا در کلیسا بداند. ما با تعمید در این بدن مسیح قرار می گیریم و عضوی از بدن جهانی و محلی مسیح می شویم (عبرانیان 25:10)

3. ایماندار به مسیح به کلیسای محلی اش می باید هر ماه ده یک (10%) درآمدش را وفادارانه هدیه کند. (متی 23:23)(ملاکی7:3-11)(عبرانیان2:7) مسیح فرمود این کار را می بایست کرد. و این چیزی نیست که فقط در شریعت باشد بلکه ابراهیم نیز که قبل از اعطای شریعت زندگی می کرد به ملکیصدق ده یک داد. با این کار اعلام می کنیم که مالک اموال ما خدا است. در حقیقت همه مال ما مال خدا است و ما فقط ناظر هستیم.

4. رهبران خود را اطاعت و احترام کنید.(عبرانیان17:13)

5. خدمت خود را در کلیسا پیدا کرده و با وفاداری آن را بخوبی انجام دهید.(اول قرنتیان12 ورومیان4:12-8)

6. مژده انجیل را می باید در هر جا اعلان کرد و از اعتراف ایمانمان و بیان پیغام انجیل تا سرحد مرگ دست نکشیم (متی18:28-19)(مرقس 15:16)( لوقا 24: 47 )

7. در محبت به خدا و مردم رشد کرده و هر روزه تلاش ما این باشد که محبت خدا را به دیگران نشان دهیم- چه نزدیکان و چه دوستان و چه دشمنانمان. (افسسیان18:3-19)(متی 43:5-48)

مسلما" در انجام این وظایف ضعفها و قصوراتی خواهد بود ولی نباید ناامید شویم و بقول کلام خدا اگر چه بیافتیم باز برخیزیم و در این مسیر زیبای شبیه مسیح شدن از روح خدا قوت بیابیم تا او را و کلیسایش را محبت و اطاعت کرده – هر روز شاهد اعمال عظیم خدا در زندگیمان باشیم.

و مقاله دوم:

اهمیت شام خداوند/ عشاء ربانی مسیحیان چیست؟

مطالعه دربارة عشاء ربانی تجربه ایست که بعلت عمق مطلب جان را تکان می دهد. در عید قدیمی فصح و غروب مرگش بود که عیسی غذای دسته جمعی مهمی ترتیب داد که ما تا به امروز آنرا انجام می دهیم. این قسمت مهمی از پرستش مسیحیان است. این ما را بیاد مرگ خداوندمان و قیام او می اندازد و اینکه منتظر بازگشت پر جلالش در آینده باشیم. عید فصح مقدسترین عید سال دینی یهودیان بود. این عید بلای آخر در مصر را بیاد آنها می آورد که نخست زادة مصریان مردند و اسرائیلیان بعلت خون بره ای که به چهار چوب درهایشان پاشیده بودند زنده ماندند. بعد بره را پختند و با نان فطیر خوردند. فرمان خدا این بود که این عید نسل اندر نسل برگزار شود. این داستان در کتاب خروج 12 نوشته شده است. در ضمن شام آخر- عید فصح - عیسی نان را گرفت و خدا را شکر کرد. در حالیکه نان را پاره می کرد و به شاگردان می داد، گفت، "این است جسد من که برای شما داده می شود. اینرا بیاد من بجا آرید و همچنین بعد از شام پیاله را گرفت و گفت این پیالة عهد جدید است در خون من که برای شما ریخته می شود" (لوقا 22 : 19-21). او عید را با یک سرود خاتمه داد (متی 26 :30)، و شب به کوه زیتون رفتند. در آنجا بود که همانطور که نبوت شده بود یهودا به عیسی خیانت کرد. روز بعد او مصلوب شد. موضوع عشاء ربانی در اناجیل آمده است (متی 26: 26-29 ، مرقس 14 : 17-25 ، لوقا 22: 7-22 و یوحنا 13 : 21-30). پولس رسول در مورد عشاء ربانی در 1 قرنتیان 11: 23-29 نوشته است. پولس عبارتی گفته است که در اناجیل نوشته نشده است: "پس هر که بطور ناشایسته نانرا بخورد و پیالة خداوند را بنوشد مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود. اما هر شخص خود را امتحان کند و بدینطور از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا هر که می خورد و می نوشد فتوای خود را می خورد و می نوشد اگر بدن خداوند را تمییز نمیکند" (1 قرنتیان 11: 27-29). ممکن است ما بپرسیم منظور از "بطور ناشایسته" در نان و پیاله شریک شدن یعنی چه. ممکن است معنی آن این باشد که معنی واقعی نان و پیاله از بین برود و بهای سنگینی که نجات دهندة ما برای نجات ما پرداخت فراموش شود. و یا ممکن است معنی آن این باشد که مراسم مراسمی مرده و تشریفاتی بشود و یا اشخاص با گناه اعتراف نشده به شام خداوند نزدیک شوند. برای انجام دستور عمل پولس، قبل از اینکه نان بخوریم و از پیاله بنوشیم، باید خودمان را تفتیش کنیم. عبارت دیگری که پولس گفت و در اناجیل نیست این است که "زیرا هر گاه این نانرا بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر می نمایید تا هنگامیکه باز آید" (1 قرنتیان 11 : 26). این به دوران انجام مراسم زمان مشخصی می دهد - تا بازگشت خداوند. از این عبارات مختصر یاد می گیریم که چطور عیسی دو عنصر ضعیف را بعنوان سمبل بدن و خونش انتخاب کرد و از آنها بعنوان نشانه ای از مرگش استفاده کرد. این نشانه یک مرمر کنده کاری شده و یا قالب برنجی نبود، بلکه نان بود و شراب. او اعلام کرد که نان سمبل بدن اوست که شکسته می شود. استخوان شکسته ای در کار نبود، اما بدن او آنقدر شکنجه شده بود که بسختی قابل تشخیص بود (مزمور 22 : 12-17، اشعیاء 53 : 4-7). شراب سمبل خون اوست، نشانة مرگ وحشتناکی که باید بزودی تجربه می کرد. او، پسر کامل خدا، نبوتهای بیشماری را که در عهد عتیق دربارة نجات دهنده پیشگویی شده بود تکمیل کرد (پیدایش 3 : 15، مزمور 22 ، اشعیاء 53). وقتی او گفت، "این را بیادگاری من انجام دهید،" منظورش این بود که این رسم باید در آینده هم ادامه پیدا کند. بعلاوه منظورش این بود که عید فصح، که باید یک بره قربانی می شد و سمبل قربانی شدن برة خدا بود که گناه جهان را بر می دارد، در شام خداوند تکمیل شد. عهد جدید جای عهد عتیق را گرفت وقتیکه مسیح، برة عید فصح (1 قرنتیان 5 :7)، قربانی شد (عبرانیان 8: 8-13). دیگر به مراسم قربانی احتیاجی نبود (عبرانیان 9: 25-28). شام خداوند/عشاء ربانی مسیحیان یک یادآوریست از آنچه مسیح برای ما انجام داد و جشنیست برای آنچه ما در نتیجة قربانی او دریافت می کنیم.

منبع: www.gotquestions.org

May/18/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 352 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر