اگر مسیحیان می گویند که خدای ما با خدای مسلمانان متفاوت است، پس چرا در رومیان فصل 10 ایه 12 پولس رسول در این زمینه می فرماید که یهودی و غیر یهودی همه یکسان هستند، زیرا همه دارای یک خدا هستند؟

مسلما" ما مسیحیان معتقدیم که خدای حقیقی، خدای همه بشر است، یعنی هم یهود و هم غیر یهود و هم مسلمانان و هر مذهب دیگری چون یک خدا همگی را آفریده، اما در همین حین دیدگاهی که اسلام و یا ادیان دیگر از خدا دارند با خدای حقیقی که در کتاب مقدس به آن اشاره شده بسیار متفاوت است. در آیه ای که ذکر کرده اید، اشاره به خدای کتاب مقدس دارد که این خدا، خدای همه بشریت است و خالق آنها.

اگر کمی به آیات قبل رجوع کنید می بینید که پولس رسول در آیه 9 اشاره به ایمان و اعتراف به عیسی مسیح به عنوان خداوند جهت نجات بشر اشاره می کند و در آیه 12 به این بحث ادامه می دهد، پس کاملا" مشخص است که پولس رسول در باره خدای کتاب مقدس سخن می گوید. خیلی مهم است که برای تفسیر آیه ای به زمینه آیه در متن آن توجه کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/09/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر