تفاوت الهیات کلیسای جماعت ربانی ایران با Neo Pentecostal چیست؟

کلیسای جماعت ربانی، کلیسایی است که به تعمید روح القدس به عنوان تجربه ای غیر از تجربه تولد تازه و اولین نشانه آن یعنی تکلم به زبانها و نیز به ظهور عطایای روح در عصر حاضر نیز معتقد است.

کلیساهای نئو پنتیکاستی به کلیساهایی گفته می شود که در کلیساهای کاتولیک و دیگر کلیساهای پروتستان همین تجربه ها دیده می شود و در واقع این تجربه پنتیکاستی مرزهای کلیساهای پنتیکاستی را در نوردیده و به کلیساهای دیگر نیز رسوخ کرده است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی  

Jan/03/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر