ما به دنیا می آییم و در گناه هستیم بعد خدا می گوید شما را به رایگان می بخشم. آیا ما انسانها خود خواسته ایم که در وضعیت سقوط کرده به دنیا بیاییم که بعد آمرزیده شویم و به ما لطف شود؟

خدا ما را در وضعیت سقوط کرده نیافریده بلکه ما را در وضعیت پاکی آفرید و این انسان بود که با اراده آزادی که خدا به او داده بود با انتخاب دوری از خدا و پیروی از وسوسه شیطان، خود را به سقوط کشاند و خدا بخاطر نجات بشر عیسی مسیح را به جهان فرستاد تا قربانی گناهان او شود و جریمه ای را که انسان بخاطر اقدام به گناه می بایست بپردازد، عیسی مسیح بر روی صلیب به جای تمامی بشریت پرداخت و با رستاخیزش از مردگان بر مرگ و نتیجه گناه پیروز شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/02/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 383 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر