دیدگاه مسیحیان در مورد خودکشی چیست؟ کتاب مقدس درباره خودکشی چه میگوید؟

 مطابق کلام خدا، ارتکاب به خودکشی، ملاک عدم وارد شدن به آسمان نیست. چنانکه یک فرد نجات نیافته مرتکب خودکشی شود، در عمل کاری نکرده جز "سرعت" بخشیدن سفرش به دریاچه آتش. در جهنم بودن کسی که خودکشی میکند تنها به این خاطر است که نجات عیسی مسیح را رد نموده است؛ نه صرف عمل خودکشی. در کتاب مقدس نام چهار شخص که خودکشی کرده اند آمده است: شائول (اول سموئیل 31 : 4)، آخیتوفل (دوم سموئیل 17: 23)، زمری (اول پادشاهان 16: 18)، و یهودا (متی 27 :5). همۀ آنها مردانی شریر، خطاکار و گناهکار بودند. کتاب مقدس خودکشی را برابر با قتل میشمارد (که همانا کشتن خود میباشد). خدا تنها شخصی است که میتواند تصمیم بگیرد، چه وقت و چطور کسی بمیرد. وقتی این قدرت را در دستان خود میگیریم، از نظر کتاب مقدس، به خداوند کفر ورزیده ایم. کتاب مقدس درباره کسی که خودکشی میکند، چه میگوید؟ من نمیتوانم باور کنم که یک مسیحی که اقدام به خودکشی نموده باشد، نجاتش را از دست بدهد و به جهنم برود. طبق تعلیم کتاب مقدس هر شخص از آن لحظه ای که حقیقتاً به عیسی مسیح ایمان میآورد، حیات جاودانی دارد (یوحنا 3 :16). بر اساس تعلیم کتاب مقدس ، صرف نظر از هر اتفاقی که بیافتد؛ مسیحیان بدون شک صاحب حیات جاودانی هستند: "اين را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ايمان آورده ايد تا بدانيد كه حيات جاودانی داريد و تا به اسمِ پسر خدا ايمان بياوريد." (اول یوحنا 5: 13). هیچ چیزی نمیتواند یک مسیحی را از محبت خداوند جدا کند! "زيرا يقين میدانم كه نه موت و نه حيات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرتها و نه چيزهای حال و نه چيزهای آينده و نه بلندی و نه پستی و نه هيچ مخلوق ديگر قدرت خواهد داشت كه ما را از محبّت خدا كه در خداوند ما مسيح عيسی است جدا سازد" (رومیان 8 : 38- 39). هیچ "مخلوقی" نمیتواند یک مسیحی را از محبت خداوند جدا کند، و شخص مسیحی خودکشی کرده نیز، خود یک "مخلوق" بشمار میرود. پس حتی خودکشی هم نخواهد توانست او را از محبت خداوند جدا سازد. عیسی به سبب همۀ گناهان ما مُرد... و اگر یک مسیحی در دوره ای از حملات و ضعف روحانی خود اقدام به خودکشی کند، این مورد هم جزء همان گناهانی است که عیسی به خاطر آن جان خود را فدا کرد. این گفته به این معنا نیست که خدا گناه خودکشی را جدی نمیگیرد. مطابق کلام خدا، خودکشی برابربا قتل است، واین عمل همیشه اشتباه میباشد. من به صحّت ایمان کسی که ادعا میکند مسیحی است ولی در عین حال اقدام به خودکشی مینماید، واقعاً شک خواهم کرد. هیچ تفسیری (و در هیچ شرایطی) وجود ندارد که به کسی این حق را بدهد که جان خودش را بگیرد؛ به خصوص، اگر او مسیحی باشد! مسیحیان خوانده شده اند که برای خداوند زندگی کنند. تصمیم گیری دربارۀ زمان مرگ فقط و فقط از آن خداست. شاید بهترین راه برای روشن کردن موضوع خودکشی، مراجعه به کتاب استر باشد. در پادشاهی فارس قانونی وجود داشت: به این ترتیب که اگر کسی بدون دعوت، به حضور پادشاه میرفت، محکوم به مرگ بود؛ مگر اینکه پادشاه چوگان طلائی خود را به طرف او دراز میکرد که این عمل دلالت بر رحمت پادشاه داشت. خودکشی برای مسیحیان، مثل تحمیل روش خود برای ملاقات با پادشاه است، در حالیکه باید منتظر دعوت او ماند. او چوگان خود را به سوی تو دراز کرده و تو را حیات ابدی خواهد بخشید. اما نه به این معنا که از تو خوشنود است. اگر چه اول قرنتیان 3: 15 در وصف خودکشی نیست، اما احتمالاً عواقب خودکشی یک مسیحی را توضیح میدهد: "و اگر عمل كسی سوخته شود، زيان بدو وارد آيد، هر چند خود نجات يابد امّا چنانكه از ميان آتش".   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 498 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر