تو کیستی که دیگران را قضاوت می کنی؟

انگشتهای قضاوت را پایین بیاوریم! متی 1:7 متداولترین آیه کتاب مقدسی است که امروزه نقل می شود: "حکم نکنید، تا بر شما حکم نشود."  اگراین بدین معنی باشد که ما نمی توانیم اعمال و سبک زندگی شخص را اشتباه بدانیم کمی پیچیده است. با این وجود، هنگامیکه شخص می گوید: "قضاوت نکن،" او نیز در حال قضاوت کردن شما به خاطر قضاوتتان از شخص دیگر است. بدین معنی که شما کار اشتباهی می کنید که می گویید شخص دیگر اشتباه می کند! پرواضح است که نمی توانیم از قضاوتهای اخلاقی فرار کنیم. علاوه بر این، درزمینه همان آیه ای که بارها نقل می شود، عیسی درباره اشخاصی قضاوت اخلاقی می کند و از استعاراتی همچون "سگ" و "خوک" استفاده می کند (متی 7: 6)، و تأکید می کند که ما نباید همواره به ارائه دائمی فیض خداوند به کسانیکه کلام را دائما تمسخر می کنند و خوار می شمارند ادامه دهیم. در برخی مواقع باید خاک را ازپاهای خود بتکانیم و به سمت کسانی برویم که پذیرش بیشتری دارند (متی 10: 14؛ اعمال رسولان 13: 51). از سوی دیگر، عیسی حکم کرد، "به ظاهر داوری مکنید، بلکه به حق داوری کنید."(یوحنا 7: 24، تأکید اضافه شد). اما چطور این تضاد ظاهری را حل کنیم؟ با توجه به روحی که با آن قضاوت می کنیم. آیا بهنگام قضاوت  خود را برتر می پنداریم (نگرشی که عیسی محکوم می کرد)، یا آیا ما اعمال و نگرش افراد را با توجه به ضعفهای خودمان و با روحیه آمیخته با التفات و تواضع ارزیابی می کنیم (اول قرنتیان 10: 13 ؛ غلاطیان 6: 1)؟ در متی 7: 5، عیسی به ما می گوید که خود را تفتیش کنیم (چوب را از چشم خود به درآر)، سپس می توانیم به برادر و خواهرمان کمک کنیم (و بعد می توانی پرکاه را از چشم برادرت بیرون آوری).  پس در اینجا یک مشکل وجود دارد که باید با آن برخورد کرد اما تنها بعد از خودارزیابی. و صورت اشتباه قضاوت محکوم کردن است. نحوه صحیح قضاوت کردن اینست که مسائل اخلاقی (یا اعتقادی) را با طرز برخورد متواضعانه و مفید ارزیابی کنیم. (در اول قرنتیان 5:5، "قضاوت"–حتی طرد کردن–قضاوت در پرتو سوءرفتار جنسی بی شرمانه یک عضو کلیسا مورد نیاز است.) ما می بایست با دیگران به گونه ای رفتار کنیم که می خواهیم آنها با ما رفتارکنند (رجوع شود به متی 7: 12)، اینطور فکر کنیم که تنها برای فیض خداوند عمل می کنیم. بنابراین هنگامیکه درباره قضاوت دیگران صحبت می کنیم، ابتدا روشن کنید منظور شما از "قضاوت" چیست. این میتواند زمینه را برای روشن ساختن شیوه درست و اشتباه قضاوت فراهم سازد. علاوه بر این، می بایست مراقب باشیم تا از اینکه "من که هستم که بگویم این چیز و آن چیز اشتباه است؟".  ما نمی توانیم از اینکه مبادا اشتباه قضاوت کنیم از زیر بار قضاوتهای اخلاقی شانه خالی کنیم، و یا از آنها فرار کنیم.  نویسنده: پل کوپان ترجمه: الهام ربیع نژاد


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 516 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر