مسیحیت چگونه زندگی یک انسانی که به عیسی مسیح ایمان آورده را تغییر می دهد؟

وقتی شخص با مکاشفه کلام خدا توسط روح القدس از گناهان خود بازگشت می کند و به پیروی از عیسی مسیح شروع می کند، این مسئله شروعی تازه و قدمی تازه در زندگی مسیحی می باشد و در این مرحله کتاب مقدس آن شخص را طفلی می نامد که نیاز به رشد و بلوغ دارد. 

مسلما" هر که به مسیح ایمان می آورد تبدیل به یک شخص کاملی نمی شود ولی قدم به یک حدود و مرزی می گذارد که می تواند از اسارتها و لعنتها و عادتهای زشت و رفتارهای کج و معوج و گناهان خود با همکاری با روح القدس و کلام خدا و مشارکت با ایمانداران و خود را پاسخگو قرار دادن در برابر شبانان متعهد در کلیسا و رساندن پیام خوش انجیل به دیگران هر روزه رهایی یافته و بسوی کمال رشد کند. این مسئله در مذاهب و اعتقادات دیگرامکان پذیر نیست، چون در آن اعتقادات حضور پویا و حیات بخش روح خدا و آمرزش گناهان بصورت حقیقی و نیز نجات دهنده ای کامل و بی عیب مانند عیسی مسیح وجود ندارد و غایب است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/31/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 239 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر