او شما را با روح القدس و آتش الهی تعمید خواهد داد .او کاه را از گندم جدا کرده ؛ آن را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزاند ؛ اما گندم را در انبار جمع خواهد نمود. توضیح میخواهم؟

تعمیدی که یحیی می داد، نشانه این بود که آنها از خدا خواسته اند گناهانشان را بیامرزد و تصمیم گرفته اند که مطابق میل خدا زندگی کنند. غسل تعمید نشانه ای خارجی بود، اما تغییر زندگی در جهت بهتر شدن، نشانه واقعی توبه بود. این آب غسل تعمید نبود که زندگی مردم را عوض می کرد. بلکه تغییر حالت درونی شان بود که موجب تغییر آنها می شد. یحیی می گفت که عیسب با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. این به روز پنطیکاست اشاره دارد(اعمال رسولان فصل دوم) که در آن، عیسی روح القدس را به شکل زبانه های آتش فرستاد تا پیروان خود را برای موعظه انجیل تجهیز کند. تعمید با روح القدس و آتش همچنین کنایه از کار روح القدس در وارد آوردن داوری خدا بر کسانی است که از توبه کردن اجتناب می کنند. همه روزی تعمید خواهند گرفت، چه هم اکنون با روح پاک خدا، چه بعدا" با آتش داوری او.

گندم قسمت مفید گیاه و کاه پوسته خارجی و بی فایده گندم است. کاه را می سوزانند چون بی فایده است، اما گندم را انبار می کنند. اشخاص ناتوبه کار داوری و کنار گذاشته خواهند شد، چون هیچ فایده ای برای کار خدا ندارند؛ اما خدا کسانی را که توبه می کنند و ایمان می آورند، نجات داده، به کار خواهد برد.

پاسخ برگرفته از تفسیر کاربردی کتاب مقدس

Feb/14/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 310 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر