در مقاله ای پیرامون الهیات مسیحی میخوندم که در تورات کتاب پیداش رو موسی با توجه به کتیبه های باقی مانده از زمان ادم و حوا به بعد و با الهام خدا به نگارش در آورده! می خواستم ببینم چنین نظریه ای صحت داره یا خیر؟ چون برای من هم جالب بود این چنین دقیق وقایع زمان ادم و حوا و اتفاقات باغ عدن و هابیل و قائن و ... رو در پیدایش به تصویر کشیده؟

کتاب تورات کتابی است که از جانب خدا به موسی مکاشفه شد و البته ما مسیحیان و نیز یهودیان نیز معتقدیم که حتما" موسی از کتیبه هایی که در بابل بوده و نیز بعضی از سندهای قدیمی از کتابخانه های کهن برای نگارش کتاب پیدایش با هدایت و مجوز و انتخاب الهی و نیز الهام روح خدا استفاده کرده است و الهام در مسیحیت و دین یهود به آن صورت که در اسلام است تعریف نمی شود. مسیحیان و یهودیان معتقد به این مطلب نیستند که افرادی که با الهام روح خدا کتاب مقدس را نگاشتند کاملا" بیخود شدند و به هوش نبودند و خدا تنها از آنها به عنوان یک قلم استفاده کرد. خیر اینچنین تفسیری را ما مسیحیان نداریم. و ما معتقدیم خدا برای الهام کلامش از تاریخ و فرهنگها و زبانها و تمدنهای قدیم و نیز از شخصیتهای مختلف با درجات تحصیلی مختلف استفاده کرده است تا کلام خود را به مردم برساند. خدا در بطن تاریخ عمل کرده و نه خارج از آن.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/13/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 245 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر