آپولس چه کسی بود؟

آپولس یک مبشر، نویسنده رساله، رهبر كلیسا و دوست پولس رسول بود. آپولس شخصی یهودی، از مردمان اسکندریه بود، که بعدها به اَفِسُس رفت. او سخنوری ماهر بود و دانشی وسیع از کتب مقدّس داشت و در طریق خداوند آموزش یافته بود و با حرارت روح سخن می‌گفت و به‌دقّت دربارۀ عیسی تعلیم می‌داد (اعمال 24:18). در سال 54 میلادی، او به افسس رفت، جایی که با جسارت در کنیسه تدریس کرد. با این حال، در آن زمان، درک آپولس از انجیل ناقص بود، زیرا او " فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت" (اعمال 25:18). احتمالاً این بدان معناست که آپولس توبه و ایمان به مسیح را موعظه می‌کرد - حتی ممکن است او معتقد باشد که عیسی ناصری همان مسیح است - اما او عظمت مرگ و رستاخیز عیسی را درک نکرده بود. آکیلا و پرسکلا که دوستان پولس رسول بودند، مدتی را با آپولس گذراندند و در فهم او درباره عیسی مسیح شکاف ها را پر کردند (اعمال 26:18). آپولس، که اکنون با پیام کامل مسلح شده بود، فوراً شروع به خدمت موعظه کرد و خدا او را به عنوان یک مدافع ایمان مسیحی به کار برد( اعمال رسولان 28:18).

آپولس از طریق اخائیه مسافرت کرد و بالآخره راه خود را در قرنتس یافت (اعمال رسولان 19: 1)، جایی که او هر جا که پولس "کاشته" بود، "آبیاری" نمود (اول قرنتیان 3: 6) مهم است که هنگام مطالعه اولین رساله به قرنتس این مسئله را در نظر داشت. آپولس با عطایای طبیعی خود در کلیسای قرنتس پیروانی را به خود جلب کرده بود، اما تحسین ساده‌ای در حال ایجاد نفاق در آن کلیسا بود. برخلاف میل آپولس ، جناحی در قرنتس به وجود آمده بود که در حالی که پولس و پطرس را نادیده می انگاشتند، ادعا می‌کردند مربی روحانی آنها آپولس می باشد.  پولس با این گونه نفاق در اول قرنتیان 1: 12-13 برخورد جدی می کند، مسیح تقسیم نشده است و ما هم نباید از یکدیگر جدا شویم. ما نمی توانیم شخصیتی را بیش از حقیقت دوست داشته باشیم.

آخرین ذکر از آپولس در کتاب مقدس در رساله پولس رسول به تیطس آمده است: "تا آنجا که می‌توانی، زیناس وکیل و آپولس را در انجام سفرشان مدد فرما تا هیچ محتاج نمانند" (تیطس 13:3). بدیهی است که آپولس در این برهه از زمان از طریق کریت (جایی که تیطس بود) عبور می کرد، و یقیناً پولس هنوز آپولس را به عنوان یک همکار و دوست ارزشمند می دانست.

برخی معتقدند كه آپولس سرانجام برای خدمت به كلیسا به افسس بازگشت و احتمال این امر بسیار زیاد است. اگرچه در کتاب مقدس در مورد این جزئیات تأئیدی وجود ندارد. همچنین، برخی آپولس را به عنوان نویسنده ناشناخته کتاب عبرانیان معرفی می‌کنند؛ هرچند باز هم در کتاب مقدس ، هیچ گونه پشتیبانی برای چنین تشخیصی وجود ندارد و نویسنده رساله به عبرانیان همچنان ناشناخته مانده است.

به طور خلاصه ، آپولس مردی بود که برای خداوند غیرت داشت و با استعداد بی نظیر سخنوری می کرد و رساله ها می نوشت. او سخت کار خدا، مشغول بود و به خدمت رسولان یاری می رساند و با وفاداری باعث بنای کلیسا بود. زندگی او باید هرکدام از ما را تشویق کند که " در فیض و شناخت خداوند رشد کنیم."( دوم پطرس 18:3) و از عطایای خدادادی مان برای اعلان حقیقت بهره جوییم.

منبع مقاله: www.gotquestions.org

منبع پیشنهادی به زبان انگلیسی: The Great Lives from God’s Word Series by Chuck Swindoll

ترجمه: ناجیه راعی

Mar/25/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر