چرا خدا به شیطان اجازه می دهد که انسان را وسوسه کند و در نتیجه مرتکب گناه شود؟

خدا انسان را موجودی آزاد با انتخاب آزاد آفریده است و بدون انتخاب، آزادی مفهومی ندارد. در صورتی که مسائلی وجود نداشته باشد که انسان بتواند بین آنها با آزادی و اختیار کامل، انتخاب کند، این آزادی به هیچ عنوان مفهومی نخواهد داشت. و اینکه خدا اجازه می دهد تا شیطان، انسان را وسوسه کند، بخاطر ایجاد این فرصت هست که انسان اجازه انتخاب داشته باشد. باید این را نیز در نظر داشته باشیم که انتخاب ما بدون عاقبت و نتیجه نیست و هر انتخاب آزادی با خود مسئولیت و نتیجه به همراه دارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/18/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 221 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر