در انجیل یوحنا 10: 8 منظور عیسی مسیح از اینکه آنانیکه پیش از او آمدند، دزد و راهزن بودند چیست؟ آیا به انبیاء پیش از خود اشاره داشت؟

منظور عیسی مسیح در باره افرادی بود که در بین سالهای 400 قبل از میلاد تا زمان ظهور عیسی مسیح ادعای پیامبری یا مسیح موعود بودن کرده بودند و نیز پیامبران دروغینی که پیش از او ظاهر شده بودند. مسلما" انبیاء و پیامبرانی که حقیقی بودند، مورد تأئید عیسی مسیح بودند و ایشان بارها از آنها نقل قول کرده و آنها را ستوده.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/07/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 310 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر