روح‌القدس‌ کیست‌؟

روح‌القدس‌ کیست‌؟

روح‌القدس‌ مهم‌ترین‌ عامل‌ در حیات‌ و بقای هستی و زندگی بشر، خصوصاً زندگی روحانی انسان‌ میباشد. اما شاید شناخت‌ ما از او، در مقایسه‌ با اهمیت‌ او بسیار بسیار کم‌ باشد. از اینرو لازم‌ است‌ که‌ شناخت‌ صحیح‌ و کاملی درباره‌ این‌ روح‌ پاک‌ الهی بدست‌ آوریم‌ و از این‌ راه‌، اجازه‌ بدهیم‌ که‌ او وجود ما را دگرگون‌ کرده‌، اراده‌ خدا را بطور کامل‌ در زندگی ما تحقق‌ بخشد.

 

 روح‌القدس‌ فقط‌ یک‌ نیرو نیست‌

           در مورد شخصیت‌ روح‌القدس‌ ممکن‌ است‌ عقاید اشتباه‌ و نادرستی وجود داشته‌ باشد. مثلاً بعضی گمان‌ میکنند که‌ روح‌القدس‌ فقط‌ نیرویی است‌ فاقد شخصیت‌ که‌ از جانب‌ خدا صادر میشود تا اراده‌ او را عملی سازد. عده‌ای نیز تصور میکنند که‌ روح‌القدس‌ فرشته‌ای است‌ مقرب‌، نظیر جبرائیل‌ یا میکائیل‌ یا یکی از آنها. اما با مطالعه‌ دقیق‌ کتابمقدس‌ میبینیم‌ که‌ روح‌القدس‌ صرفاً نیرویی بیجان‌ و بیشخصیت‌ نیست‌.

 

 

 روح‌القدس‌ شخص‌ است‌

           بر اساس‌ تعلیم‌ صریح‌ کتاب‌مقدس‌، روح‌القدس‌ از شخصیت‌ واقعی برخوردار است‌ یعنی دارای درک‌ و فکر و اراده‌ میباشد. او سخن‌ میگوید و ایمانداران‌ را تعلیم‌ میدهد. او هدایت‌ میکند و شهادت‌ میدهد. مسیح‌ گفت‌ که‌ روح‌القدس‌ او را جلال‌ میدهد. او باعث‌ میشود که‌ انسان‌ متوجه‌ گناهان‌ خود شود. این‌ ویژگیها را نمیتوان‌ به‌ یک‌ نیروی مجهول‌ و فاقد شخصیت‌ نسبت‌ داد، بلکه‌ فقط‌ متعلق‌ به‌ یک‌ شخص‌ هستند. ذیلاً به‌ ذکر چند مورد از کتابمقدس‌ اکتفا میکنیم‌ که‌ مشخص‌ میکند که‌ روح‌القدس‌ دارای شخصیت‌ میباشد. در بخشهای بعدی همین‌ مقاله‌، کلیه‌ مواردِ قید شده‌، حاکی از همین‌ امر خواهد بود.

                         روح‌القدس‌ صاحب‌ اراده‌ است‌. روح‌القدس‌ رسولان‌ مسیح‌ را در امر بشارت‌ بر حسب‌ اراده‌ وصلاحدید خود هدایت‌ میکرد (ر.ش‌. اعمال‌ 16:6 و ۷؛ اول‌ قرنتیان‌ 12:11).

                         روح‌القدس‌ سخن‌ میگوید و گفته‌ او به‌منزله‌ گفته‌ خداست‌ (ر.ش‌. عبرانیان‌ 10:16 و ۱۷).

                         روح‌القدس‌ صاحب‌ احساس‌ است‌. انسان‌ با گناهان‌ و خطاهای خود، میتواند باعث‌ رنجش‌ او گردد (ر.ش‌. افسسیان‌ 4:30).

                         انسانِ گمراه‌ ممکن‌ است‌ سعی کند او را فریب‌ دهد یا با اراده‌ او مخالفت‌ کند، درست‌ به‌ همان‌ شکل‌ که‌ ممکن‌ است‌ بکوشد خدا را بفریبد (ر.ش‌. اعمال‌ 5:3؛ ۷:۵۱).

                         انسان‌ گمراه‌ ممکن‌ است‌ به‌ او کفر بگوید (ر.ش‌. متی ۱۲:۳۱). کفر به‌روح‌القدس‌ تنها گناهی است‌ که‌ بخشوده‌ نمیشود. علت‌ آن‌ را در بخشهای بعدی مقاله‌ شرح‌ خواهیم‌ داد.

 

 

روح‌القدس‌ دارای الوهیت‌ است‌

        حال‌ این‌ سؤال‌ پیش‌ می‌آید که‌ این‌ شخصیت‌ یعنی روح‌القدس‌، کیست‌؟ او چه‌ رابطه‌ای با خدای پدر و با فرزند او دارد؟

             در کتابمقدس‌، هر جا که‌ سخن‌ از روح‌القدس‌ به‌ میان‌ آمده‌ است‌، صفاتی به‌ او اطلاق‌ شده‌ که‌ همان‌ صفاتی است‌ که‌ خدا از آنها برخوردار میباشد و به‌ این‌ ترتیب‌ او خدا معرفی شده‌ است‌. ذیلاً نمونه‌هایی از این‌ امر را به‌اختصار مورد اشاره‌ قرار میدهیم‌.

                         در عهدجدید آیات‌ بسیاری از عهدعتیق‌ نقل‌ قول‌ شده‌ است‌. گوینده‌ این‌ آیات‌ در عهدعتیق‌ خداست‌، در حالیکه‌ در عهدجدید گوینده‌ آنها روح‌القدس‌ معرفی شده‌ است‌. همین‌ امر نشان‌ میدهد که‌ عیسی مسیح‌ و رسولان‌ او، روح‌القدس‌ را خدا میدانستند.

                         هر کفری از انسان‌ بخشوده‌ میشود، جز کفر به‌ روح‌القدس‌ (ر.ش‌. متی ۱۲:۳۱). این‌ امر به‌ قداست‌ و مقام‌ متعالی روح‌القدس‌ اشاره‌ دارد، و نیز به‌ حساسیت‌ کار او در زندگی انسان‌.

                         روح‌القدس‌ آشکارا «خداوند» خوانده‌ شده‌ است‌ (ر.ش‌. اول‌ قرنتیان‌ 3:18).

                         نام‌ روح‌القدس‌ همردیف‌ و همطراز نام‌ پدر و نام‌ پسر قرار دارد. این‌ را در آیه‌ معروف‌ متی ۲۸:۱۹ مشاهده‌ میکنیم‌: «پس‌ رفته‌ همه‌ امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان‌ را به‌ اسم‌ اب‌ و ابن‌ و روح‌القدس‌ تعمید دهید.» (نیز ر.ش‌. دوم‌ قرنتیان‌ 12:13).

                         روح‌القدس‌ بر همه‌ چیز واقف‌ است‌، حتی بر عمیق‌ترین‌ اسرار الهی (اول‌ قرنتیان‌ 2:10-11).

                         روح‌القدس‌ در مقام‌ خدا در همه‌ جا حضور دارد (مزمور ۱۳۹:۷).

 

             اینست‌ تعلیم‌ کامل‌ کلام‌ خدا درباره‌ ذات‌ اقدس‌ الوهیت‌. خدا واحد است‌ اما در این‌ وحدت‌، سه‌ وجود و شخصیت‌ متمایز یعنی پدر و پسر و روح‌القدس‌ وجود دارد (ر.ش‌. به‌ مقالات‌  C-1  و  C-2).

 

 

 

کار روح‌القدس‌

 در خلقت‌ و عالم‌ هستی

           خدای پدر طراح‌ تمامی عالم‌ هستی است‌. پولس‌ میفرماید: «سرچشمه‌ و وسیله‌ و مقصد همه‌ چیز خداست‌» (نامه‌ به‌ رومیان‌ 11:36، ترجمه‌ مژده‌ برای عصر جدید). پسر خدا، عیسی مسیح‌ مجری طرح‌ خدای پدر است‌. او عامل‌ آفرینش‌ میباشد. او هر آنچه‌ را که‌ پدر طرح‌ کرده‌ بوده‌، به‌ موقع‌ اجرا گذاشت‌. یوحنای رسول‌ میفرماید: «همه‌ چیز به‌ وسیله‌ او هستی یافت‌ و بدون‌ او چیزی آفریده‌ نشد. حیات‌ از او به‌وجود آمد» (یوحنا ۱:۳-۴، ترجمه‌ مژده‌).

             به‌ این‌ ترتیب‌، پدر طراح‌ عالم‌ هستی است‌؛ پسر خدا این‌ طرح‌ را به‌اجرا در آورد؛ و اینک‌ روح‌القدس‌ این‌ نظام‌ هستی را نگاه‌ میدارد و به‌ آن‌ قوام‌ میبخشد.

             ما دست‌ روح‌القدس‌ را از همان‌ ابتدای آفرینش‌ در کار میبینیم‌. در کتاب‌ پیدایش‌ چنین‌ آمده‌ است‌: «در ابتدا، خدا آسمانها و زمین‌ را آفرید. و زمین‌ تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لُجّه‌ و روح‌ خدا سطح‌ آبها را فرو گرفت‌» (پیدایش‌ 1:1 و ۲). یعنی در ابتدای آفرینش‌، زمین‌ بیشکل‌ بود و اقیانوسهای عظیم‌، متلاطم‌ بودند. در چنین‌ حالتی، روح‌ خدا بر این‌ تلاطم‌ و آشفتگی سلطه‌ افکند و نظم‌ بوجود آورد.

             در مزمور ۱۰۴ آیه‌ 30 در مورد نقش‌ روح‌القدس‌ در عالم‌ هستی میفرماید: «چون‌ روح‌ خود را میفرستی آفریده‌ میشوند و روح‌ زمین‌ را تازه‌ میگردانی.» به‌ این‌ ترتیب‌، روح‌ خدا موجب‌ حیات‌ و تازگی جهان‌ و موجودات‌ است‌.

 

 در رستگاری بشر

           سه‌ شخصیت‌ الوهیت‌ عین‌ همین‌ نقش‌ را در مورد نجات‌ بشر ایفا میکنند. خدای پدر نقشه‌ نجات‌ را طرح‌ کرد. پسر او، به‌ این‌ جهان‌ آمد و این‌ نقشه‌ را به‌ مرحله‌ اجرا درآورد. سپس‌ روح‌القدس‌ کار مسیح‌ را بر روی زمین‌ ادامه‌ داد. هنگامی که‌ عیسی مسیح‌ پس‌ از قیام‌، به‌ آسمان‌ صعود فرمود، روح‌القدس‌ برنامه‌ نجات‌ بشر را ادامه‌ داد.

             مسیح‌ در شب‌ آخر، پیش‌ از مصلوب‌ شدن‌، این‌ مطلب‌ را با شاگردان‌ خود در میان‌ گذارد. او در حالیکه‌ در مورد مرگ‌ خود و بازگشت‌ به‌ آسمان‌ با ایشان‌ سخت‌ میگفت‌، فرمود: «من‌ از پدر سؤال‌ میکنم‌ و تسلیدهنده‌ای دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد تا همیشه‌ با شما بماند، یعنی روح‌ راستی که‌ جهان‌ نمیتواند او را قبول‌ کند زیرا که‌ او را نمیبیند و نمیشناسد و اما شما او را میشناسید، زیرا که‌ با شما میماند و در شما خواهد بود… تسلیدهنده‌ یعنی روح‌القدس‌ که‌ پدر او را به‌ اسم‌ من‌ میفرستد، او همه‌ چیز را به‌ شما تعلیم‌ خواهد داد و آنچه‌ به‌ شما گفتم‌، به‌ یاد شما خواهد آورد… من‌ به‌ شما راست‌ میگویم‌ که‌ رفتن‌ من‌ برای شما مفید است‌، زیرا اگر نروم‌، تسلیدهنده‌ نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم‌، او را نزد شما میفرستم‌… چون‌ او یعنی روح‌ راستی آید، شما را به‌ جمیع‌ راستی هدایت‌ خواهد کرد…» (یوحنا ۱۴:۱۶-۱۷ و ۲۶ و ۱۶:۷ و ۱۳).

             عیسی میبایست‌ پس‌ از قربانی شدن‌ بر صلیب‌، به‌ آسمان‌ باز میگشت‌. رسالت‌ او همین‌ بود. او از آغوش‌ پدر به‌ این‌ جهان‌ آمده‌ بود تا برای گناهان‌ ما فدا و قربانی شود. او پس‌ از انجام‌ خدمت‌ خود، میبایست‌ باز جهان‌ را گذارده‌، نزد پدر بازگردد. اما روح‌القدس‌ کار او را ادامه‌ میداد. به‌ این‌ ترتیب‌، عیسی وعده‌ آمدن‌ روح‌القدس‌ را به‌ شاگردان‌ خود داد. روح‌القدس‌ بود که‌ میبایست‌ کار مسیح‌ را در این‌ جهان‌ ادامه‌ دهد.

کار روح‌القدس‌ در زندگی مسیحیان‌

 

 هدایت‌ به‌سوی توبه‌ و ایمان‌ به‌ مسیح‌

             پس‌ از صعود عیسی مسیح‌ به‌ آسمان‌، روح‌القدس‌ طبق‌ فرمایش‌ عیسی مسیح‌ افرادی را که‌ پیام‌ نجات‌بخش‌ انجیل‌ را میشنیدند، متوجه‌ گناهانشان‌ میساخت‌ و ایشان‌ را به‌ توبه‌ و بازگشت‌ بسوی خدا متقاعد میساخت‌. امروزه‌ نیز این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ قلب‌ ما را ملزم‌ و متقاعد میسازد که‌ زندگی خود را به‌ خدا تسلیم‌ کنیم‌. توبه‌ و ایمان‌ به‌ مسیح‌، بدون‌ کار الهی روح‌القدس‌ امکان‌پذیر نیست‌. هر بار که‌ قلب‌ ما در طلب‌ حضور شیرین‌ و آرام‌بخش‌ خدا میسوزد، میتوانیم‌ یقین‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ روح‌القدس‌ دارد در ما کار میکند. اوست‌ که‌ چشم‌ دل‌ ما را برایدیدن‌ حقایق‌ روحانی باز میکند.

             به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ مسیح‌ فرمود هر کفری که‌ انسان‌ گفته‌ باشد بخشوده‌ میشود، اما کفر به‌ روح‌القدس‌ هرگز آمرزیده‌ نخواهد شد. از آنجا که‌ روح‌القدس‌ عامل‌ توبه‌ و بازگشت‌ انسان‌ بسوی خداست‌ و مشوق‌ و هادی او در این‌ امر است‌، کفر به‌ او، یعنی مقاومت‌ و مخالفت‌ با او، مانع‌ کار او در قلب‌ انسان‌ میگردد. روح‌القدس‌ با قلب‌ انسان‌ سخن‌ میگوید و او را در این‌ امر تشویق‌ به‌ توبه‌ و تسلیم‌ به‌ خدا مینماید. اما اگر شخص‌ مدتها با این‌ دعوت‌ روح‌ خدا مقاومت‌ کند و آن‌ را نپذیرد و این‌ حالتِ سرسختی ادامه‌ یابد، لحظه‌ای فرا خواهد رسید که‌ روح‌القدس‌ کار خود را متوقف‌ میسازد و از آن‌ شخص‌ دور میشود. در چنین‌ حالتی، شخص‌ دیگر قادر به‌ توبه‌ نخواهد بود و حتی اگر مایل‌ به‌ بازگشت‌ بسوی خدا شود، توبه‌ او پذیرفته‌ نخواهد شد.

 

 

 حامی و پشتیبان‌ ایمانداران‌ در نبرد روحانی

             عیسی مسیح‌ در شب‌ آخر، وقتی با شاگردان‌ درباره‌ روح‌القدس‌ سخن‌ میگفت‌، به‌ ایشان‌ فرمود که‌ روح‌القدس‌، تسلیدهنده‌ یا پشتیبان‌ ایشان‌ خواهد بود و در وجود آنان‌ ساکن‌ خواهد شد. در واقع‌، شخص‌ مسیحی از حضور یک‌ پشتیبان‌ و کمک‌ الهی در وجود خود برخوردار خواهد شد. روح‌القدس‌ دائماً در دل‌ و زندگی مؤمن‌ حضور خواهد داشت‌ تا او را در نبرد روحانی وی یاری دهد. او پشتیبان‌ و حامی دائمی نجات‌یافتگان‌ است‌.

 

 

 آشکار ساختنِ حقایق‌ روحانیِ کتابمقدس‌

             عیسی مسیح‌ در سخنان‌ خود درباره‌ روح‌القدس‌، کارهایی را که‌ او در زندگی ایماندار انجام‌ میدهد، تشریح‌ کرد. او فرمود که‌ روح‌القدس‌ ایماندار را به‌ تمام‌ حقیقت‌ رهبری خواهد کرد و همه‌ چیز را به‌ او تعلیم‌ خواهد داد و کلام‌ عیسی رابه‌ یاد او خواهد آورد. به‌عبارت‌ دیگر، ایماندار فقط‌ از طریق‌ تماس‌ و رابطه‌ با روح‌القدس‌ است‌ که‌ میتواند به‌ حقایق‌ الهی و روحانی پیببرد. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ امور روحانی را برای ایماندار باز و مکشوف‌ میسازد. در غیر اینصورت‌، انسان‌ با فکر و ذهن‌ جسمانی خود، هرگز به‌ شناخت‌ خدا و اراده‌ و کلام‌ او نایل‌ نخواهد آمد. بزرگی و عظمت‌ خدا، عمق‌ محبت‌ او، ارزش‌ جانبازی و قربانی عیسی مسیح‌، ارزش‌ حیات‌ جاودانی و بسیاری مسائل‌ دیگر، فقط‌ به‌ کمک‌ روح‌القدس‌ برای انسان‌ آشکار خواهد شد.

             پولس‌ رسول‌ نیز این‌ واقعیت‌ را در نامه‌ اول‌ خود به‌ مسیحیان‌ قرنتس‌ فصل‌ دوم‌، آیات‌ 10 الی ۱۲ چنین‌ میفرماید: «خدا این‌ همه‌ را بوسیله‌ روح‌ خود، از راه‌ الهام‌ به‌ ما آشکار ساخته‌ است‌ زیرا روح‌القدس‌ همه‌ چیز، حتی کنه‌ نیات‌ الهی را کشف‌ میکند. کیست‌ که‌ بهتر از روح‌ شخص‌ یا باطن‌ او آشنا باشد؟ به‌ همان‌ طریق‌، هیچ‌کس‌ جز روح‌ خدا با خدا آشنا نیست‌. روحی که‌ بدست‌ آورده‌ایم‌ … از جانب‌ خداست‌ تا عطایایی را که‌ او به‌ ما عنایت‌ فرموده‌ است‌، بشناسیم‌» (ترجمه‌ مژده‌). در همین‌ زمینه‌، یوحنای رسول‌ هنگامی که‌ درباره‌ سلوک‌ در حقیقت‌ تعلیم‌ میدهد، میفرماید: «اما مسیح‌ شما را با روح‌القدس‌ خود مسح‌ کرده‌ است‌ و از این‌ رو همه‌ شما حقیقت‌ را میدانید … شما نیازی ندارید که‌ کسی شما را تعلیم‌ دهد، زیرا روح‌القدس‌ که‌ مسیح‌ به‌ شما داده‌ است‌، در شما زندگی میکند. روح‌ خدا در هر مورد به‌ شما تعلیم‌ میدهد و تعالیم‌ او برحق‌ است‌ و در آن‌ ناراستی نیست‌. پس‌ همانطور که‌ روح‌ به‌ شما تعلیم‌ میدهد، در مسیح‌ بمانید» (اول‌ یوحنا ۲:۲۰ و ۲۷، ترجمه‌ مژده‌).

             نزدیک‌ بودن‌ به‌ روح‌القدس‌ و حساس‌ بودن‌ گوش‌ دل‌ به‌ صدای او، باعث‌ میشود که‌ بتوانیم‌ حقایق‌ روحانی را بهتر درک‌ کنیم‌. یک‌ ایماندار مسیحی باید مرتب‌ کلام‌ خدا را بخواند. اما برای درک‌ عمیق‌ آن‌ باید حتماً روح‌القدس‌ وارد عمل‌ شود. به‌عنوان‌ مثال‌، مسیح‌ فرمود که‌ اگر کسی برگونه‌ راست‌ ما سیلی زند، باید گونه‌ دیگرمان‌ را نیز برگردانیم‌. آیا این‌ تعلیم‌ مسیح‌ فقط‌ و فقط‌ در مورد خاص‌ سیلی زدن‌ صدق‌ میکند یا اینکه‌ کاربرد گسترده‌تری دارد؟ روح‌القدس‌ میتواند به‌ ایماندار تعلیم‌ دهد که‌ در اینجا مسأله‌ فقط‌ سیلی خوردن‌ نیست‌، بلکه‌ در زندگی روزمره‌ چه‌ بسیار موارد پیش‌ میآید که‌ ایماندار باید از حق‌ مسلم‌ خود گذشت‌ کند و بجای انتقام‌ و احقاق‌ حق‌، محبت‌ و گذشتی مافوق‌ تصور انسان‌ عادی یا بقول‌ پولس‌، انسان‌ نفسانی نشان‌ دهد و برگرداندن‌ گونه‌ را در معنای کامل‌ و گسترده‌ آن‌ تحقق‌ بخشد.

 

 کمک‌ برای داشتنِ زندگی مقدس‌

             یکی از عوامل‌ مهمی که‌ ما را در زمینه‌ داشتنِ زندگی مقدس‌ کمک‌ میکند، روح‌القدس‌ است‌. پولس‌ رسول‌، در فصل‌ پنجم‌ نامه‌ خود به‌ مسیحیان‌ غلاطیه‌ واقع‌ در ترکیه‌ امروزی، (آیات‌ 16 تا ۲۲)، مینویسد که‌ تمایلات‌ نفسانی میکوشند ما را بسوی گناه‌ بکشند. اما روح‌القدس‌ که‌ در ما ساکن‌ است‌، خداست‌ و اراده‌ دیگری دارد. اگر عنان‌ زندگی رابه‌ دست‌ روح‌القدس‌ بسپاریم‌، او به‌ ما کمک‌ خواهد کرد که‌ تسلیم‌ وسوسه‌ و گناه‌ نشویم‌ و پیروز و مقدس‌ باقی بمانیم‌. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ ما را در پیکار با نفس‌ یاری میبخشد و ما را پیروز میسازد. پولس‌ میفرماید: «اگر تحت‌ فرمان‌ روح‌القدس‌ بسر برید، به‌ هیچوجه‌ خواهشهای نفس‌ را ارضا نخواهید کرد.» بلی، کافی است‌ که‌ فرمان‌ اتومبیل‌ زندگی را به‌ دست‌ روح‌القدس‌ بسپاریم‌. او ما را در جاده‌ پاکی و قدوسیت‌ هدایت‌ خواهد کرد و آن‌ قدرت‌ را به‌ ما خواهد داد تا بجای تسلیم‌ به‌ تمایلات‌ نفسانی، خواست‌ و اراده‌ خدای پدر را بجا آوریم‌. البته‌ وقتی راجع‌ به‌ تمایلات‌ نفسانی سخن‌ میگوییم‌، مقصود فقط‌ مسائل‌ اخلاقی و جنسی نیست‌، بلکه‌ بسیاری از حالات‌ درونی و رفتارهای دیگر نیز جزو این‌ تمایلات‌ هستند. پولس‌ در همان‌ قسمت‌ میفرماید: «اعمال‌ طبیعت‌ نفسانی آشکارند: زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک‌، خشم‌، خودخواهی، اختلافات‌، دسته‌بندی، حسادت‌، مستی، عیاشی و امثال‌ اینها. اکنون‌ مانند گذشته‌ به‌ شما میگویم‌: کسانی که‌ این‌ چنین‌ اعمال‌ را بجا آورند، در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت‌.» سپس‌ پولس‌ ایمانداران‌ را تشویق‌ میکند که‌ با سپردن‌ افسار و عنان‌ زندگی به‌ دست‌ روح‌ خدا، ثمراتی را که‌ روح‌ به‌ بار میآورد، از خود نشان‌ دهند. او این‌ ثمرات‌ را چنین‌ نام‌ میبرد: محبت‌، خوشی، آرامش‌، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. اگر این‌ ثمرات‌ در زندگی فرد مسیحی به‌ چشم‌ بخورند، این‌ نشان‌ میدهد که‌ روح‌القدس‌ در وجود او فعال‌ است‌.

 

 هدایت‌ و کمک‌ در امر بشارت‌ انجیل‌

             عیسی مسیح‌ به‌ شاگردان‌ خود مأموریت‌ داد تا به‌ تمام‌ نقاط‌ جهان‌ بروند و همه‌ اقوام‌ را بسوی نور او هدایت‌ کنند و ایشان‌ را شاگردان‌ او سازند. در زمینه‌ این‌ مأموریت‌، همه‌ ایمانداران‌ مسؤولیت‌ و وظیفه‌ای به‌عهده‌ دارند و هیچ‌ ایمانداری از آن‌ معاف‌ نیست‌. وظیفه‌ای که‌ در این‌ خصوص‌ بر دوش‌ هر مسیحی گذاشته‌ شده‌، این‌ است‌ که‌ در مورد مسیح‌ به‌ دیگران‌ شهادت‌ دهد و او را به‌ اطرافیان‌ خود بشناساند. این‌ کار، میتواند هم‌ توسط‌ شهادت‌ زبانی ضورت‌ گیرد و هم‌ توسط‌ شهادت‌ عملی یعنی نشان‌ دادن‌ زندگی پاک‌ و مهربان‌ ما به‌ دیگران‌. این‌ امر، نیاز شدید به‌ قدرت‌ و حکمت‌ روح‌القدس‌ دارد. او باید اولاً شجاعت‌ این‌ کار را در مسیحی ایجاد کند و ثانیاً حکمت‌ و هوشیاری لازم‌ را عطا کند تا ایماندار بداند هر کس‌ را چگونه‌ بسوی مسیح‌ هدایت‌ کند. از اینرو، مسیح‌ پیش‌ از صعود خود به‌ آسمان‌، شاگردان‌ را سفارش‌ کرد که‌ در اورشلیم‌ بمانند تا از عالم‌ بالا قدرت‌ و قوت‌ دریافت‌ کنند. او فرمود: «وقتی روح‌القدس‌ بر شما نازل‌ شود، قدرت‌ خواهید یافت‌ و در اورشلیم‌ و تمام‌ یهودیه‌ و سامره‌ و تا دورافتاده‌ترین‌ نقاط‌ عالم‌، شاهدان‌ من‌ خواهید بود» (اعمال‌ 1:8، ترجمه‌ مژده‌). به‌عبارت‌ دیگر روح‌القدس‌ به‌ شخص‌ نجات‌ یافته‌ قدرت‌ میدهد که‌ آینه‌ تمام‌ قد عیسی مسیح‌ باشد. او باید با زندگی خود، وجود عیسی مسیح‌ را به‌ دیگران‌ نشان‌ دهد. این‌ است‌ معنی واقعی شاهد بودن‌. روح‌القدس‌ به‌ ما کمک‌ میکند تا شاهدان‌ واقعی مسیح‌ باشیم‌.

             در ضمن‌، روح‌القدس‌ در مواقع‌ ضروری و حساس‌، پشتیبان‌ و حامی ایمانداران‌ است‌ و ایشان‌ را در سخن‌ گفتن‌ یاری میدهد. عیسی مسیح‌ دراین‌ زمینه‌ فرمود: «اما وقتی شما را دستگیر میکنند، نگران‌ نباشید که‌ چه‌ چیز و چطور بگویید، چون‌ در همان‌ وقت‌ آنچه‌ باید بگویید به‌ شما داده‌ خواهد شد، زیرا گوینده‌، شما نیستید بلکه‌ روح‌ پدر آسمانی شماست‌ که‌ در شما سخن‌ میگوید» (متی ۱۰:۱۹، ترجمه‌ مژده‌).

 کمک‌ در دعای مؤثر

             روح‌القدس‌ حتی در دعاهای ما نیز ما را یاری میکند. گاه‌، ناله‌ها و درخواست‌ ما از خدا چنان‌ عمیق‌ است‌ که‌ نمیدانیم‌ با چه‌ کلماتی آن‌ را بیان‌ کنیم‌. در این‌ گونه‌ موارد نیز روح‌القدس‌ به‌ ما کمک‌ میکند و رابطه‌ای میان‌ روح‌ ما و خدای پدر بوجود میآورد که‌ فراتر از کلمات‌ و سخن‌ است‌ و ما میتوانیم‌ یقین‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ خدای پدر، بدون‌ رد و بدل‌ شدن‌ کلمه‌ای، از نیت‌ دل‌ ما آگاه‌ شده‌ است‌. پولس‌ میفرماید: «روح‌ خدا … ما را یاری میکند زیرا ما هنوز نمیدانیم‌ چگونه‌ باید دعا کنیم‌. اما روح‌ خدا با ناله‌هایی که‌ نمیتوان‌ بیان‌ کرد، برای ما شفاعت‌ میکند» (رومیان‌ 8:26، ترجمه‌ مژده‌).

             از اینروست‌ که‌ باید گوشهای مسیحیان‌ همواره‌ به‌ ندای لطیف‌ روح‌ خدا حساس‌ باشد و هدایت‌ او را با دل‌ و جان‌ بپذیرند. او رئیس‌ کلیسا در جمع‌، و رهبر ایمانداران‌ در زندگی فردیشان‌ میباشد. اوست‌ که‌ از جانب‌ خدای پدر و از سوی عیسی مسیح‌، رسالت‌ خود را برای نجات‌ انسان‌ به‌ کمال‌ رسانده‌ و اکنون‌ در آسمان‌ بر دست‌ راست‌ خدا قرار دارد. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ تمام‌ عالم‌ هستی را پر ساخته‌ و در همه‌ جا حضور دارد. توسط‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ خدای پدر حضور خود را در تمام‌ نقاط‌ عالم‌ هستی میگستراند. اگر میخواهیم‌ حضور خدای پدر را احساس‌ کنیم‌ و با او سخن‌ بگوییم‌، در واقع‌ حضور روح‌ خدا را احساس‌ میکنیم‌ و با او سخن‌ میگوییم‌. از طریق‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ صدای دعای ما به‌ حضور تحت‌ پدر در آسمان‌ میرسد و از طریق‌ روح‌ خداست‌ که‌ صدای خدای پدر را از آسمان‌ در قلب‌ خود میشنویم‌.

 

 

نزول‌ روح‌القدس‌ بر رسولان‌ و پیروان‌ عیسی

 

        چهل‌ روز پس‌ از زنده‌ شدن‌ عیسی مسیح‌، روز صعود او به‌ آسمان‌ فرا رسید. در این‌ روز، او به‌ همراه‌ شاگردانش‌ برفراز تپه‌ای در نزدیکی اورشلیم‌ رفت‌ و در آنجا، آخرین‌ سخنان‌ خود را به‌ ایشان‌ بیان‌ فرمود. در این‌ لحظه‌ بود که‌ باز وعده‌ خود را مورد تأکید قرار داد و به‌ ایشان‌ گفت‌: «اینک‌ من‌ موعود پدر خود را بر شما میفرستم‌. پس‌ شما در شهر اورشلیم‌ بمانید تا وقتی که‌ به‌ قوت‌ از اعلی' آراسته‌ شوید» (لوقا ۲۴:۴۹). شاگردان‌ نیز بنا به‌ دستور مسیح‌، به‌ اورشلیم‌ بازگشتند. ایشان‌ هر روز در خانه‌ای گرد میآمدند و اوقات‌ خود را در عبادت‌ و دعا میگذراندند و منتظر وعده‌ عیسی بودند.

             ده‌ روز پس‌ از صعود مسیح‌ به‌ آسمان‌، یکی از اعیاد یهودیان‌، به‌ نام‌ عید «پنطیکاست‌» فرا رسید.   شاگردان‌ همچون‌ روزهای گذشته‌، مشغول‌ دعا و عبادت‌ بودند. ساعت‌ 9 صبح‌ بود ناگهان‌ صدایی بلند، شبیه‌ وزش‌ باد شدید از آسمان‌ به‌ گوش‌ رسید. سپس‌ شعله‌ و زبانه‌های آتش‌ ظاهر شد و بر هر یک‌ از ایشان‌ زبانه‌ای قرار گرفت‌. در همین‌ حال‌، همه‌ آنان‌ از روح‌القدس‌ پر شدند و با قدرت‌ او، به‌ زبانهای مختلف‌ به‌ حمد و ستایش‌ خدا پرداختند، زبانهایی که‌ تا آن‌ لحظه‌ اطلاعی از آن‌ نداشتند. چیزی نگذشت‌ که‌ بسیاری جمع‌ شدند تا علت‌ سر   و   صدا را جویا شوند. در میان‌ این‌ عده‌، زائرینی نیز بودند که‌ از سرزمینهای مختلف‌ به‌ اورشلیم‌ آمده‌ بودند. ایشان‌ با کمال‌ تعجب‌ شنیدند که‌ عده‌ای از افراد عادی به‌ زبانهای مادری آنان‌ خدا را پرستش‌ میکند. همه‌ دچار شگفتی شده‌ بودند و پی بردند که‌ در اینجا رویدادی فوق‌ طبیعی رخ‌ داده‌ است‌. همین‌ واقعه‌، به‌ پطرس‌ و سایر رسولان‌ فرصت‌ داد تا برای نخستین‌ بار، پیام‌ نجات‌بخش‌ مسیح‌ را به‌ گوش‌ یهودیان‌ برسانند، یهودیانی که‌ از نقاط‌ مختلف‌ جهان‌ آن‌ روزگار در اورشلیم‌ بسر میبردند. در همان‌ روز، نزدیک‌ به‌ سه‌ هزار نفر به‌ مسیح‌ ایمان‌ آوردند و غسل‌ تعمید گرفتند.

             به‌ این‌ ترتیب‌، با آمدن‌ روح‌القدس‌، عده‌ بسیاری به‌ مسیح‌ ایمان‌ آوردند و پیرو او شدند و کلیسای عیسی مسیح‌، یعنی مجمع‌ افرادی که‌ ایمانداران‌ مسیح‌ میباشند تشکیل‌ شد. این‌ وقایع‌ و رویدادهای مربوط‌ به‌ رسولان‌ مسیح‌ پس‌ از روز پنطیکاست‌، در کتاب‌ اعمال‌ رسولان‌ نوشته‌ شده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ که‌ سرگذشت‌ مسیحیت‌ در دوران‌ اولیه‌ میباشد، به‌ وضوح‌ میبینیم‌ که‌ روح‌القدس‌ پیشوا و هدایت‌ کننده‌ کلیسا یعنی جمع‌ ایمانداران‌ میباشد. این‌ روح‌القدس‌ است‌ که‌ تعیین‌ میکند کدامیک‌ از رسولان‌ به‌ کدام‌ نقطه‌ از جهان‌ برود و پیام‌ انجیل‌ را موعظه‌ کند. اوست‌ که‌ هدایت‌ میکند مبشرین‌ انجیل‌ چگونه‌ سخن‌ بگویند. اوست‌ که‌ هدایت‌ زندگی مؤمنین‌ را در دست‌ دارد.

             نکته‌ مهم‌ این‌ است‌ که‌ برکات‌ روح‌القدس‌ و کار او در زندگی مسیحیان‌، مختص‌ به‌ قرن‌ اول‌ و مسیحیان‌ اولیه‌ نمیباشد. او امروزه‌ نیز در قلب‌ انسان‌ کار میکند تا او را به‌ شباهت‌ مسیح‌ در آورد و اراده‌ نیکوی خدا را در زندگی ایشان‌ تحقق‌ بخشد.

نوشته: آرمان رشدی

Feb/23/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 303 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر