توصیفی از ظاهر فیزیکی عیسی مسیح، منتسب به پوبلیوس لِنتوس

در اناجیل مطلبی که دلالت بر توصیف هیئت مسیح بنماید، یافت نمی شود. لکن تقلیدیکه آن را به پوبلیوس لنتوس نسبت می دهند، می گوید که مسیح معاصر پیلاطس بود. وی به سناتس رومانی بدینطور نگاشت که: " در این روزها مردی که الی الآن موجود است، ظاهر شده است. مردی که صاحب قوّات و اقتدارات عظیمه میباشد. مردم ویرا پیغمبر عظیم دانند و شاگردانش ویرا ابن الله خوانند و اسمش عیسی مسیح است. مردگان را زنده میکند و مریضان را از هر نوع مرضی شفا می بخشد و خود شخصی معتدل القامه است. علامات دلسوزی و شدت عزم از سر و رویش باهر، بطوری که هر کس او را بیند، دوست دارد و از وی بترسد. مویهایش مِیگون و اصلاً طلائی رنگ و مستقیم میباشد و از مقابل گوشها مجعّد و درخشان و مثل عادت نصاری مویهایش بدو نیمه منقسم است. پیشانیش مستوی و نرم. رویشرا عیبی متصّور نیست و مایل بقرمزی میباشد. بینی و دهان ویرا عیبی نیست. ریش کامل و تمامی دارد که رنگش همچو رنگ مویش میباشد و آن نیز بدو قسمت شده است. چشمهایش کبود رنگ و درخشنده است و چون کسی را سرزنش و توبیخ نماید خیلی ترسناک و باهیبت است و در ارشاد و پند و موعظت و تعلیم خیلی نرم و شیرین زبان میباشد. کسی خنده ویرا ندیده است و لکن بسیاران گریه ویرا دیده اند. دستهایش خیلی خوش ترکیب و خوش نما و راست است. شخصی است دیرگو و کم سخن و از تمام بنی نوع خود، خوش روتر و خوشگل تر است."

 

برگرفته از: قاموس کتاب مقدس

ترجمه و تألیف مستر هاکس

نشر اول: سال 1928 میلادی یا 1307 شمسی

لازم به ذکر است که با توجه به قدمت نگارش این متن و ادبیات غنی فارسی آن، کتاب قاموس کتاب مقدس (همانند ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی) پیوسته از کتابهای تحقیقی رشته ادبیات فارسی در دانشکده های ادبیات کشور عزیزمان ایران بوده است و برای کسانی که با این نوع ادبیات آشنایی و اُنس ندارند، امکان اشکال در فهم و درک بعضی کلمات آن وجود خواهد داشت و از این بابت از حضور خوانندگان وب سایت پرپاسخ پوزش می طلبیم و هدف ما حفظ صداقت در کپی برداری از متن بوده است.

 

Nov/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 196 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر