آیا عیسی مسیح تنها برای هدایت قوم اسرائیل آمده بود؟ اگر نه چرا در انجیل در جواب آن زن که بدنبال شفای دختر خود بود می گوید من برای نجات قوم اسرائیل آمدم و دادن شفا به دختر آن زن را به انداختن نان جلوی سگ تشبیه می کند؟

دوست بسیار عزیز و محترم سلام و روز به خیر،

نقش قوم اسرائیل در تاریخ جهان و نیز نقشه نجاتی که خدا در نظر داشت امری مسلم است. عیسی مسیح پیش از صعودش به آسمان بود که به شاگردانش مأموریت داد تا به تمامی قومها و ملتها پیام خوش انجیل را برسانند و شاهدان او باشند، اما تا قبل از آن او می بایست نقشه نجات خدا را برای قوم اسرائیل روشن می کرد و این پایگاه خدا برای نجات بشر را برای آن آماده می کرد. 

در باره سؤالی که در مورد زن کنعانی و سخنی که عیسی مسیح در باره او فرمود، مقاله ای داریم که کپی آن را از وب سایت پرپاسخ  در زیر برایتان درج می کنم:

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را " سگ" نامید؟

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعانی خیلی بالاتر از ایمان تمام اسرائیل است. در حقیقت او آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی می گذشت را منعکس کرد تا به آنها درس زیبایی را بدهد و همانطور که در متن داستان می بینیم برای زن کنعانی چیز عجیبی نبود که مسیح این را گفت چون آن چیزی بود که یهودیان در مورد غیریهودیان می گفتند و زن کنعانی با شناختی که از مسیح داشت می دانست که او با این گفته آنچه را که در اسرائیل معمول بود را منعکس می ساخت و نیر باید توجه داشته باشید که مسیح می خواست به رهبران یهود و شاگردانش نشان دهد که ایمان این زن غیر یهودی از بسیاری از یهودیان مذهبی که خود را مقدس تر و پاک تر از او می شمردند، عظیم تر است. به این گفته عیسی مسیح  در نتیجه گیریش توجه کنید:

" ای زن، ایمان تو عظیم است!" (آیه 28)

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/29/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 207 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر