مسلمانان و مسیحیان هر کدام مسیح را چه مینامیدند و چه جایگاهی برایشان داشت؟

عیسی مسیح در مسیحیت پسر خدا است که انسان شده تا با مرگ خود روی صلیب و با رستاخیزش از میان مردگان نجات بشر را از گناه میسر سازد. عیسی مسیح پسر خدا و خداوند است و هم ذات با خدای پدر و روح القدس می باشد. عیسی مسیح از باکره متولد شده و ذات گناه را به ارث نبرده است چون پدری نداشته است. او در مسیحیت معجزات بزرگی کرد که تسلط او بر مرگ و فاصله و ماهیت مواد فیزیکی و طبیعت و زمان را نشان می داد.

در اسلام عیسی مسیح به عنوان پسر خدا پذیرفته نشده است و به او به عنوان یکی از پیامبران الوالعظم نگریسته می شود. عیسی مسیح در اسلام کلمه خدا و روح خدا نامیده شده است. او مصلوب نشده و کسی به شباهت او تبدیل شده و مردم فکر کرده اند مسیح مصلوب شده در حالیکه کس دیگری مصلوب شده است. در اسلام مسیح از مردگان برنخاسته بلکه زنده به آسمان عروج کرده است. در اسلام شباهتهایی نیز با انجیل به غیر از تفاوتها وجود دارند. مثلا" در اسلام این اعتقاد وجود دارد که عیسی مسیح از باکره به دنیا آمده و مریم با قدرت روح خدا حامله شده و عیسی را بدنیا آورده است. در اسلام نیز اعتقاد بر این است که عیسی مسیح مردگان را زنده می کرد و مریضان راشفا می بخشید. تفاوت دیگری که در اسلام وجود دارد این است که در اسلام اشاره شده که مسیح در بدو تولدش در قنداقه سخن گفته است. در حالیکه چنین چیزی در انجیل نوشته نشده است. در اسلام سنیها اعتقاد بر این است که عیسی مسیح به تنهایی برخواهد گشت. در اسلام شیعی اعتقاد بر این است که امام مهدی امام دوازدهم که غایب است اول ظاهر خواهد شد و بعد مسیح پشت سر او نماز خواهد خواند. سؤال ما مسیحیان از مسلمانان این است: آیا پیغمبر الوالعظم بزرگتر است یا یک امام؟ مسلما" پیغمبر الوالعظم. پس چگونه پیغمبر الولعظم پشت سر یک امام نماز می خواند و امام پیش نماز پیغمبر الولعظم می شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/25/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 615 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر