آیا مردگان بعد از مرگشان قادر هستند که به خواب ما بیایند و از آن دنیا به ما خبر دهند؟اگر چنین نیست پس مردگانی که به خواب ما می آیند چه کسانی هستند؟

در کتاب مقدس هر گونه تماس با دنیای مردگان، عملی شیطانی و برابر با جادوگری و دیگر اعمال تاریکی شناخته شده است. اما خوابهایی که افراد می بینند چیست؟

روانشناسان اینگونه خوابها را نتیجه افسردگی و حس تقصیر نسبت به دوستان و آشنایانمان که فوت کرده اند، می دانند.

مسلما" در حافظه پنهان ما تصاویر و صداهای این افراد زمانی که در قید حیات بوده اند ضبط شده و بستگانشان پس از مرگ این افراد به علت غم و اندوه از دست دادن آنها و نیز گاهی بخاطر مقصر دانستن خود در فوت آنها، خوابهایی را که از ذهنشان تراوش می کند، می بینند. اما شیطان یا ابلیس نیز بیکار نمی نشیند و از این خوابها به جهت گمراه کردن افراد خوش باور استفاده می کند که گاهی منجر به خودکشی و افسردگی مفرط اشخاص شده.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2017 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 230 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر