اگر خدا نامحدود است چگونه در جسم عیسی ناصری محدود شد؟ حال اگر بگویید این شخص دوم بود که جسم شد بازهم تفاوتی ندارد شخص دوم هم خداست؟

با دانش به اینکه برای خدا همه چیز امکان دارد این سؤال خود  به  خود پاسخ داده شده است. خدا قادر است که در ضمن اینکه در تمام دنیا حضور دارد و همه جا حاضر است، انسان شود و باز هم خدا بماند. بقول کلام خدا هیچ امری برای خدا محال نیست.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 259 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر