چرا ترجمه های مختلف از کتاب مقدس وجود دارد؟

پايه اين پرسش براين تصوراستواراست كه ترجمه‌هاى جديد كتاب‌مقدس معنى اصلى‌آنراعوض مى‌كنند. البته اين سوال درنتيجه تعصب قوى وعدم اطلاع پيش مى‌آيد. تمام ترجمه‌هايى كه به دوهزارزبان ازكتاب‌مقدس انجام شده ازعهدعتيق به زبان عبرانى وازعهدجديد به زبان يونانى است. پس كاملا واضح است كه ترجمه‌هاى جديد تاثيرى درمعنى متون اصلى عبرانى ويونانى ندارند بلكه فقط مفهوم اين متون قديمى را با زبانهاى جديد براى ما قابل فهم وواضح‌ترمى‌گردانند.


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 412 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر