آیا عیسی مسیح پس از قیامش ار مردگان نیازهای انسانی مانند خوراک و آب داشت؟

عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان بدنی پرجلال داشت  که محدودیتهای زمینی را نداشت. این بدن می توانست از دیوار عبور کند ولی در ضمن دارای گوشت و استخوان بود ولی بدنی بود روحانی. این بدن نیازی به خوراک و نوشیدنی نداشت اما در ضمن می توانست بنوشد و بخورد، اما خوردن و نوشیدن او بمنزله نیاز او به آنها نبود. هدف او برای خوردن و نوشیدن فقط ایجاد مشارکت و دوستی بود همانگونه که در کنار دریای جلیل با شاگردانش می بینیم که با آنها می خورد، همچنین با شاگردانی که در راه عموآس ملاقات کرد نان را شکست و خورد، اما دیگر محدودیتهای بدن زمینی را نداشت. برای اطلاعات بیشتر در باره این بدن روحانی می توانید به اول قرنتیان فصل 15: 35-58 مراجعه کنید که در آنجا به بدنهای ما و عیسی مسیح پس از قیام از مردگان اشاره می کند و به این بدنها به عنوان بدنهای روحانی اشاره می کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/08/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 508 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر