آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها کتاب مقدسی است؟

دعا برای مردگان کاملا" غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمانی آنها است ایمانی به دعا برای مردگان ندارند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/07/2017 بهشت و جهنم Vrezh Babakhani 598 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر