آیا دعا برای مردگان و عاقبت آنها، کتاب مقدسی است؟

دعا برای مردگان کاملاً غیر کتاب مقدسی می باشد. در هیچ جای کتاب مقدس اشاره نشده که برای مردگان دعا کنیم. کتاب مقدس می گوید ما را یک مردن هست و پس از آن داوری. مسیحیانی که کتاب مقدس تنها مرجع ایمانی آنها است، ایمانی به دعا برای مردگان ندارند.

Mar/07/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 668 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر