کل کتاب مقدس چند هزار آیه دارد؟ چند هزار آیه در عهد عتیق وچند هزار آیه در عهد جدید؟

در عهد عتیق 23145 آیه و در عهد جدید 7957 آیه وجود دارند و روی هم رفته 31102 آیه در کل کتاب مقدس مسیحیان وجود دارند. میانگین هر فصل کتاب مقدس با توجه به این آمار، کمی بیشتر از 26 آیه در هر فصل کتاب مقدس می باشد.

شاد و کامیاب باشید.

Feb/27/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر