چرا خدا فقط مردمی که پس از صلیب مسیح به او ایمان می آورند نجات می بخشد و پس مردم قبل از مسیح چه؟ آیا این بی عداتی نیست؟

در پاسخ به سؤال شما همه آنانیکه پیش و پس از صلیب مسیح و قربانی شدن او و برخاستنش از مردگان با ایمان به کاری که او برای گناهان ما می کرد، می توانستند از گناهانشان نجات یابند. پیش از واقعه صلیب مسیح مردم با انجام دادن قربانی گوسفند و بره و گاو که سمبلی از قربانی آمدنی بود به مرگ مسیح در آینده نگاه می کردند و با ایمان آمرزش گناهان خود را می یافتند. پس چه پیش و چه پس از صلیب مسیح مردم با نگاه به کار مسیح بر صلیب نجات می یافتند. مالیدن خون بره بر قائمه های در منزل اسرائیلیان در مصر و نجات آنها از داوری خدا بر مصریان یک سمبلی از کاری که مسیح با ریختن خونش انجام می داد، بود و نیز بسیاری سمبلها و اتفاقاتی که در عهد عتیق یعنی پیش از ظهور مسیح اتفاق افتاد نگاهی بود به کاری که مسیح می بایست بر صلیب انجام دهد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Sep/10/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 382 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر علیرضا

    از پاسخگوییتان متشکرم


ارسال نظر