شما از بنده تشکر کردید که می خواهم مطالب وب سایت شما را در مستند خود انتشار دهم وگفتید که این کار باعث خواهد شد که پیام انجیل از طریق من ناخواسته پخش شود. بنده خوشحال می شوم که حقیقت آشکار شود! حتی اگرروشن شدن حقیقت به ضرر من باشد. شما در پاسخ به باب 42 اشعیا گفتید که بنده فقط آیه 19 را انتخاب کرده ام، در صورتی که سؤال من فقط درباره این آیه نیست، بلکه از آیه 9 تا 25 این باب از شما سؤال دارم ,ولی چون می خواهم پاسخ دقیق وجزء به جزء از شما بشنوم، سؤالم را هم به صورت آیه به آیه از شما می پرسم: شما گفتید که آیات 1تا4 این باب درباره مسیح است وباب 12 انجیل متی را به عنوان دلیل حرف خود آوردید. سؤال من درباره ی آیات 1تا4 این باب نیست. سؤال من درباره ی آیات 9 تا 25 این باب است.اگر به طور فرض تمام این باب هم درباره مسیح باشد، این سؤال پیش می آید که چرا به مسیح گفته شده رسول کر وکورخدا؟ آیه 11 این باب درباره بیابان ها وشهرهایی است که اهل قیدار در آن سکونت دارند که برطبق سفر پیدایش(13: 25)قیدار نام فرزند دوم اسماعیل است! مسیح چه ربطی دارد به فرزندان قیدار؟ شما گفتید تا به حال ندیده بودید که کسی به آیه 19باب42 اشعیا به عنوان پیشگویی برای حضرت محمد اشاره کند. بنده تعجب می کنم که شما با اینکه این همه به سؤالات مسلمانها جواب می دهید وبا آنها ارتباط دارید، به چنین موضوعی برنخوردید. شما همین الآن وارد سایت گوگل شوید وبنویسید: پیشگویی محمد در عهدین، رسول کر وکور خدا، آنوقت خواهید دید که عده ای از مسلمانان این آیه را درباره حضرت محمد دانسته اند. مسلمانان می گویند چون حضرت محمد بی سواد بوده، به خاطر همین به او گفته شده رسول کر وکور خدا. البته من فعلاً کاری به نظر مسلمانها ندارم، ولی می خواهم بدانم از نظر شما این رسول کر وکور خدا کیست؟

متأسفانه بحث ما به نتیجه ای مطلوب نمی رسد و تا آنجایی که با شما ادامه داده ام، متوجه شده ام که شما بالاصرار می خواهید چیزی را به خورد خود و بنده بدهید که به هیچ  عنوان در متن کتاب مقدس وجود ندارد!!! اولاً در باره قیدار باید بگویم: آیا لعنتهایی را که شامل قیدار می شود و بارها در کتاب مقدس به آنها اشاره شده را نیز به محمد مرتبط می دانید یا آنها را مستثنی می دانید؟ در باره قیدار و مسئله ارتباط آن با اسلام در یکی از مقالات دسته بندی پاسخ به اسلام به تفصیل بررسی کرده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. در ضمن محمد نه کور بوده و نه کر و اگر کتاب مقدس در اشعیاء فصل 42 اشاره به کسی که کر و کور است می کند، به هیچ عنوان به مسئله بی سوادی اشاره ندارد و این فصل بطور کامل در باره شخص عیسی مسیح است که نسبت به حرفها و اعمال پوچ مردم و رهبران مذهبی زمان خود، حالت کری و کوری داشته و منظور از آن این است که ایشان به این مسائل توجه جدی نمی کرد و آنها را حتی مورد نکوهش قرار می داد. توجه شما را به قسمتهای مختلف کتاب مقدس که به این صورت در باره عیسی مسیح سخن می گوید و پیشگویی می کند جلب می کنم. مثلاً اشعیا فصل 53 که او را مانند بره ای بی گناه که به جهت گناه جهانیان قربانی می شود، به تصویر می کشد. یا اشاره می کند که کسی رغبتی به نگاه کردن به چهره این قربانی گناه بشر ندارد و بسیاری پیشگویی های دیگر و استفاده از تمثیلها و تصویرهای گوناگون در باره مسیحای موعود. 

توجه شما را به این مسئله نیز جلب می کنم که به آیاتی که اشاره کرده ام و در آغاز این فصل کتاب اشعیاء می باشند و نشان دهنده ارتباط آنها با مسیح است و در عهد جدید به مسیح مرتبط شده است، اشاره ای نکرده اید.

در ضمن شما در پاسخ بنده به سایتهای اسلامی اشاره کرده اید که به این فصل اشعیاء اشاره کرده اند!!! سؤالی از شما دارم: تکلیف ما را لطفاً روشن کنید که آیا بالآخره کتاب مقدس ما مسیحیان و یهودیان، تحریف شده و کاملاً نقض می باشد یا خیر؟ اگر تحریف شده و کاملاً تحریف شده، پس چرا به آن استناد می کنید تا از آن آیه ای را بیابید که به زور به محمد بچسبانید و اگر خیر، شما کاملاً به کتاب مقدس معتقد هستید و به اعتبار آن احترام می گذارید، پس چرا به عیسی مسیح به عنوان اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا و کسی که نجات بشر را به کمال رسانده، ایمان نمی آورید و به کسی که در برابر شخصیت عیسی مسیح، بسیار بسیار ناقص و قاصر می آید (منظورم محمد است) با این تعصب کورکورانه چسبیده اید؟

شاد و پیروز و سربلند باشید.

Feb/25/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 118 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر