آیا سنگ معلق در فلسطین پایه کتاب مقدسی دارد؟

هر موضوعی که در کتاب مقدس به آن اشاره نشده برای یک مسیحی سندیت ندارد و این موضوع نیز یکی از آنها است. کتاب مقدسی هیچ اشاره ای به سنگ معلق نکرده و اصولا" ما مسیحیان به چنین چیزی اعتقاد نداریم.

 

 

Jun/13/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 558 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر