عوامل دوری از عذاب اهل کتاب در کتاب مقدس؟

در کلام خدا نوشته شده:

" پس هیچ قصاص نیست بر آنانیکه در مسیح عیسی هستند." (رومیان 8: 1)

کسانی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح یعنی پسر خدا و نجات دهنده به خدا نزدیک می شوند، محکومیت و قصاص و داوری و عذابی برایشان وجود ندارد و در صورت حفظ ایمان خود تا به آخر و تحمل تمام سختیهای موجود در جهان حاضر و به قول کلام خدا در صورت جنگ نیکوی ایمان را کردن، حیات ابدی در حضور خدای قدوس و عیسی مسیح و تمام مقدسین و فرشتگان برای آنها ضمانت شده است.

شاد و کامیاب باشید.

Dec/01/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر