متی 5: 21-22 5: 31-32 این موعظه بالای کوه که بیش از پنج شش هزار نفر از یهودیان فریسیان و... بوده اند و برای انها راجعبه شریعت سخن میفرمود؟ یا هر کس به برادرش بد بگوید یا چشم بد داشته باشد قاطل یا زناکار است و یا هر کس (متی : )که زن خود را طلاق دهد غیر از زنا، زن و خود را زناکار کرده. من نظرم این است که باید روایت را از اول تا اخر خواند و نتیجه گرفت.مسیح برای کسانی که دلواپس شریعتی که سالیان سال با ان بوده اند سخن میفرمود و از این میگفت که اگر میخواهید شریعت را داشته باشید من شریعت را کامل برایتان بگویم و اگر ازادی و فیض خدا را میخواهید من خود خدایم و بدنبال من بیایید.بزرگوار و ای برادرم، برایم لطفا مکاشفه کنید.چون هر بار به برادر بگویین حتی احمق و یا... با گفته کتاب ما قاتل و جزای قاتل و در متی: 5:48 پس شما کامل باشید همانطور که خدا شما کامل است و من هیچ وقت همانند خدا نمیتوانم کامل باشم البته در فیض و رحمت هستم ولی کامل کامل نیستم.

در پاسخ به سؤالتان، موعظه سر کوه عیسی مسیح اشاره به روابط شخصی یک شخص ایماندار به مسیح نسبت به دیگران است. این موعظه در باره روابط اجتماعی یا قضایی یا سیاسی نیست بلکه کاملا مربوط به روابط شخصی است. در ضمن به این موعظه، شریعت دوران فیض نیز می گویند و بدون کمک روح القدس در زندگی یک شخص ایماندار به مسیح، هیچکس قادر به انجام این قوانین به خودی خود نیست.

شخص باید حتما با توبه از گناهانش و تسلیم کامل به عیسی مسیح به عنوان قربانی کامل گناه و نیز کسی که از مردگان برخاسته و اعتراف به خداوندی عیسی مسیح نجات یابد تا روح القدس در او ساکن شود و به او توانایی انجام این قوانین را بدهد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی 

Dec/29/2017 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر