آیا در کتاب مقدس، آیه ای در مورد بهشت و جهنم وجود دارد که به روشنی درباره آن اشاره شده باشد؟

درباره آیات مختلف در باره جهنم در مقاله زیر مشاهده کنید:

آیا جهنم واقعیست؟ آیا جهنم ابدیست؟

 خیلی جالب است که درصد خیلی بالاتری از مردم به وجود بهشت معتقدند تا به وجود جهنم. بر اساس کتاب مقدس، همانقدر که بهشت واقعیست، جهنم هم حقیقت دارد. کتاب مقدس واضحاً و دقیقاً توضیح می دهد که جهنم، یک جای حقیقی است که افراد شریر و بی ایمان بعد از مرگ، به آنجا فرستاده می شوند. همه ما به خدا گناه کرده ایم (رومیان 3: 23). و تنبیه عادلانه آن مرگ است (رومیان 6: 23). از آنجایی که همه گناهان ما بضد خداست (مزمور 51: 4)، و از آنجاییکه خدا وجودی ابدی و جاودانیست، تنبیه گناه یعنی مرگ هم باید ابدی و جاودان باشد. جهنم، این مرگ جاودانیست که بعلت گناهان ما به ما می رسد. تنبیه شریر مرده در جهنم، در سرتاسر کتاب مقدس بعنوان "آتش ابدی" توضیح داده شده است (متی 25: 41)، "آتش خاموش نشدنی" (متی 3: 12)، "خجالت و حقارت جاودانی" (دانیال 12: 2)، "مکانی که آتش آن خاموش نخواهد شد" ( مرقس 9: 44-49)، مکان "عذاب" و "آتش" (لوقا 16: 23-24)، "ویرانی ابدی" (2 تسالونیکیان 1: 9)، جاییکه "دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می رود" ( مکاشفه 14: 10-11)، و "دریاچه آتش و کبریت" جاییکه شریران " تا ابدالاباد شبانه روز عذاب خواهند کشید" (مکاشفه 20: 10). تنبیه شریران در جهنم مثل پاداش عادلان در بهشت هرگز خاتمه نمی یابد. عیسی مسیح خودش اعلام کرد که تنبیه در جهنم مثل زندگی ابدی در بهشت جاودانی است (متی 25: 46). شریران تا ابد مورد غضب خدا هستند. کسانی که در جهنم هستند متوجه عدالت کامل می شوند (مزمور 76: 10). آنهایی که در جهنم هستند، خواهند دانست که تنبیه آنها عادلانه است و تنها خود آنها هستند که مقصرند (تثنیه 32: 3-5). بله، جهنم حقیقی است. بله، جهنم جایی است که عذاب و تنبیه در آنجا تا ابد و بدون انتهاست. خدا را شکر که، از طریق مسیح، ما می توانیم از این سرنوشت ابدی خلاصی یابیم (یوحنا 3: 16، 18، 36). 

و اما درباره بهشت در کتاب مقدس آیات زیادی در این مورد وجود دارند ولی به بعضی از آنها در اینجا اکتفا می کنم:

اشعیاء 25: 8-12؛ متی 5: 17-20؛ متی 7: 13-15؛ متی 19: 17-19؛ لوقا 13: 29-33؛ یوحنا 14: 2-4؛ کولسیان 3: 1-7؛ مکاشفه 7: 13-17؛ مکاشفه 21: 4-8؛ مکاشفه 22: 3-7؛ مکاشفه 22: 5-9؛ حزقیال 28: 24-26؛ متی 22: 29-33

در ضمن مقاله ای نیز درباره بهشت، در وب سایت ما وجود دارد که کپی آن را برایتان در زیر می فرستم:

آیا در کتب عهد عتیق، درباره بهشت وجهنم کلام خداوند وعده ای داده است؟

الهیات کتاب مقدسی و مکاشفه خدا در طول تاریخ بصورت تدریجی بوده است و خدا مکاشفه خود را بطور تدریجی تا به کتاب مکاشفه به اوج خود می رساند. مثلاً در پنج کتاب اول کتاب مقدس، یعنی کتابهای تورات اشاره ای به بهشت یا جهنم بصورت واضحی نشده است. اما بتدریج در کتابهای دیگر آرام، آرام خدا این مکاشفه را باز می کند و در کتابهای اشعیاء و زکریا و دانیال، شاهد اوج این مکاشفه در عهد عتیق هستیم. بلی در عهد عتیق نیز به بهشت و جهنم اشاره شده است. در ضمن ما مسیحیان معتقدیم که ما در آسمان و زمین جدیدی زندگی خواهیم کرد و خدا زمین تازه ای را خواهد آفرید تا در آن زیست کنیم. در کتاب مکاشفه 21: 1 می نویسد: خدا آسمان و زمین جدیدی برای مقدسین خواهد آفرید. در حقیقت باغ عدن که به علت گناه آدم و حوا از بین رفت، دوباره احیاء خواهد شد. به این خاطر نیز در عهد عتیق بارها نوشته شده که پارسایان وارث زمین خواهند شد.

 

Oct/10/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 759 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر ali

    مرسی از جواب خوب و کامل شما با تشکر


ارسال نظر