چرا بیشتر ایرانیان پروتستان را انتخاب می کنند تا کاتولیک ؟

بیشتر ایرانیان به دنبال حقیقت در عیسی مسیح هستند و نه به دنبال فرقه های مسیحی و ما هم در این وب سایت هیچ فرقه ای را تبلیغ نمی کنیم. ما در این وب سایت معتقد به کتاب مقدس هستیم و معیار و مقیاس ما برای اندازه گیری اعتقادات مسیحی کتاب مقدس می باشد. مسلما" این مسئله بیشتر به فرقه پروتستان نزدیک است ولی ما خود را پروتستان نمی نامیم و هدف ما یگانگی و وحدت در میان مسیحیان است و خود را متعلق به جامعه مسیحی می دانیم. وقتی به آسمان برویم و عیسی مسیح از ما بپرسد که ایمان تو چیست؟ مسلما" برای او ایمان ما به او به عنوان نجات دهنده و خداوندمان مهم است و نه فرقه ای که به آن متعلقیم. در همه فرقه های مسیحی ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان متحدا" این ایمان وجود دارد که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مصلوب شد و مرد و روز سوم از مردگان برخاست و روزی برمی گردد. و نیز در همه این فرقه های اعتقاد به تثلیث اقدس و بسیاری اصول کتاب مقدسی وجود دارد که با هم متحد هستند.

اینکه به چه دلیل در ایران بسیاری فرقه پروتستان را دنبال می کنند، شاید بخاطر اینکه این فرقه در تبشیر کلام خدا و انجیل فعال تر از دیگر فرقه ها می باشد، باشد. به هر حال مهم اطاعت از کلام خدا و پیروی عیسی مسیح کلمه خدا است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/16/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 577 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر