در رابطه با الوهیت مسیح اگر ایشان خدا است یعنی اینکه تمام ممالک آسمانها و زمین از آن ایشان است، پس چرا شیطان حضرت عیسی روبروی تپه بلندی میبره و میگه اگه از من پیروی کنی تمام این ممالک و شکوه و جلال رو به تو میدم ؟؟ مگه مسیح خودش در بردارنده ی اینا نیست پس چه معنی داره که شیطان بیاد اینو بگه ؟؟؟

حکومت بر زمین و همه جانداران و گیاهان و طبیعت آن به انسان سپرده شد (پیدایش 1: 28-30). اما انسان با تسلیم کردن این حکومت به دست شیطان، قانونا" حکومت و تسط بر زمین را به شیطان سپرد. برای همین است که شیطان به ارواح و فرشتگانش قدرت تسلط بر کشورها را داده است. مثلا" در کتاب دانیال به فرشته شیطان که رئیس فارس است اشاره شده است (دانیال 10: 13) و در دوم قرنتیان 4: 4 به شیطان به عنوان رئیس این جهان یا خدای این جهان اشاره شده است. شیطان ریاست و تسلط کامل موقتی را بر جهان کنونی ما دارد و به این خاطر در برابر مسیح اینچنین ادعایی را دارد. مسلما" خدا در کل مالک کل است،  اما این اجازه ای موقتی است که به خاطر رعایت اصول و قواعد الهی در سپردن حکومت به انسان و از انسان به شیطان، داده شده است.

 در ضمن نباید فراموش کنید که عیسی مسیح در ضمن اینکه خدای کاملی است، انسان کاملی نیز می باشد و شیطان با دانش به این مسئله می خواهد جنبه بشری او را مورد آزمایش قرار دهد. اما عیسی مسیح با اقتداری بی مانند وسوسه های او را یکی پس از دیگری پس می زند و نفی می کند. او همان انسان کامل و خدای کاملی است که به زمین آمد تا کاری که آدم و حوا در باغ عدن با انتخاب های اشتباهشان در برابر وسوسه های شیطان انجام دادند، با انتخابهای الهی و نیز انسانی خود باطل سازد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/06/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 371 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر