کدامیک از پیامبران در کتاب مقدس مرگ خود رااز خدا خواسته اند؟

در پاسخ به سؤالتان آیات زیر و افراد زیر را نام می برم:

- موسی ( اعداد 11: 13-15)

- ایوب ( ایوب 3: 11)

- ایلیاء ( اول پادشاهان 19: 1-4)

و یونس ( یونس 4: 5-11)

البته هیچ وقت خدا به هیچکدام از آنها پاسخ مثبت نداد و آنها را به سوی ادامه زندگی و جنگیدن و پایداری و استقامت تشویق کرد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/03/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 324 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر