چرا مسیح با مخالفتهای مردم روبرو شد و او را کشتند؟

 

همه پیامبران با مخالفتهای زیادی روبرو شدند حتی خود یحیی پیامبر کشته شد و پیامبران مختلف با مخالفتهای مردم زمان خود روبرو شدند. اما مسیح در زمان خود پیروان زیادی پیدا کرد و پس از سه قرن تمام امپراطوری روم در برابر پیغام عیسی مسیح به زانو درآمد. برای آمدن عیسی مسیح همه چیز آماده بود و در زمان مشخص او بدنیا آمد زمانی که دنیا یک زبان صحبت می کرد و آن یونانی و خیلی سریع پیغام مسیح پخش شد. رومیها جاده های سهوالعبور درست کرده بودند و مسیحیان براحتی به همه جا مسافرت کردند و انجیل را پخش کردند و مردم در همه جا پیغام انجیل را شنیدند. در ضمن مردم از مذاهب و خدایان خود خسته شده بودند و همه چیز آماده پذیرش پیغام عیسی مسیح بود. پس مسیح در زمان مقرر به دنیا آمد و چنانکه کتاب مقدس می فرماید: چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را به جهان فرستاد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 475 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر