در واقعه برج بابل چرا خدا مانع وحدت و باعث پراکندگی مردم شد؟

این واقعه موازی با واقعه باغ عدن حرکت می کند. خوردن میوه ممنوعه و وحدت آن مردم در کتاب پیدایش با انگیزه غرور و خودمحوری و خدا را کنار گذاشتن و خود جای خدا بودن بود و چون انگیزه آنها غرور بود خدا با تکبر آنها مقاومت کرد. در رساله یعقوب 4: 6 کتاب مقدس می فرماید: خدا در برابر متکبران می ایستد، اما فروتنان را فیض می بخشد." این عمل برخاسته از غرور و تکبر بود و به این علت خدا در برابر آنان ایستادگی کرد.

خدا به هیچ وجه مخالف وحدت و یگانگی و یکدلی نیست، و در روز پنتیکاست در اعمال رسولان فصل 2 با تعمید در روح القدس 120 نفر و فرستادن عطای زبانها یکدلی و اتحادی زیبا در اورشلیم بوجود آورد. این یکدلی برخاسته از عمل روح القدس بود و خدا خود بانی آن بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/24/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 456 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر