در انجیل لوقا باب 22آیه 31 خداوندمان میفرماید که شیطان از او اجازه خواست. منظور چیست؟ آیا شیطان با خداوند در ارتباط است. اگر است این رابطه چگونه است..

شیطان دشمن خداست و هر دشمنی با دشمنش در گفتگو قرار می گیرد اما مسلما" شیطان قدرت مطلق ندارد و برای اقداماتش می باید از خدا اجازه بخواهد و تحت کنترل و حاکمیت خدا عمل می کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/19/2017 مسئله رنج و زحمت Vrezh Babakhani 744 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر