حیوانات که گناهی مرتکب نشد ند پس چرا باید بمیرند؟ ودلیل مرگشان چیست؟

جهت اطلاع خوانندگان این پرسش و پاسخ: سؤالی در باره دستور خدا در عهد عتیق در تنبیه دشمنان قوم خدا که بت پرستی و فساد را به این قوم منتقل می کردند و خدا حتی دستور می دهد که حیواناتی را که این دشمنان صاحب و مالک آن بودند را نیز به همراه آنان نابود کنند!

این را باید در نظر گرفت که در فرهنگ آن زمان و نیز در بعضی از فرهنگهای کنونی نیز، حتی در بعضی از روستاهای کشورمان ایران عزیز نیز حیوانات مانند گاو و گوسفند و الاغ و شترها جزئی از مایملک شخص محسوب می شوند و به منظور تنبیه چنین کسانی، اموالشان نیز از آنها گرفته می شد. و حتی وقتی خدا در عهد عتیق در تورات موسی یکی از لعنتهایی که بخاطر نااطاعتی قوم اسرائیل بر آنها حادث می شد، نابودی احشام آنها به عنوان مایملکشان نام می برد.  در واقع مسئله گناه حیوانات به هیچ عنوان نمی باشد بلکه از دست دادن اموال و املاکشان!

شاد و کامیاب باشید.

Dec/03/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 86 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر