مکاشفات یوحنا 14:14، که گفته شده کسی مثل پسر انسان، اگر منظور خداوند عیسی می باشد، پس چرا قطعی گفته نشد پسر انسان را دیدم که برابر با تاجی از طلاست و گفته شده کسی مثل و شبیه پسر انسان. یعنی کسی مثل عیسی مسیح؟

باید توجه داشت که قسمت اعظم کتاب مکاشفه و نیز دانیال و حزقیال و کتابهای نبوتی دیگر، از طریق رؤیاهای الهی که دیده می شدند، نوشته می شد و مسلماً در رؤیا، شخص بصورت خیلی واضح، بعضی از تصاویر را نمی بیند و بارها به این مسئله در کتاب دانیال و حزقیال و مکاشفه و دیگر کتابهای نبوتی اشاره می شود که شخصی را شبیه فلان کس یا فلان مسئله دیدم، چون مسائل را در رؤیاهای آسمانی مشاهده می کردند. اما آنچه مسلم است، مرکزیت پیام کتاب مکاشفه، خود شخصیت عیسی مسیح است و نه فقط کتاب مکاشفه بلکه در هر کتاب مقدس، شخصیت بارز عیسی مسیح مورد بحث و گفتگو است، یعنی از کتاب پیدایش الی مکاشفه، عیسی مسیح شخصیت و پیام مرکزی کتاب مقدس است. او همان عمانوئیل یا خدا با ما است، که آمده در میان انسانها زیست کند و خدا را به تمامیت به بشر ظاهر سازد.

Jun/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر