اگر ازمن کسی بپرسد که چرا پروتستان را انتخاب کردی درپاسخ چه باید بگویم؟

در کتاب مقدس به هیچ فرقه ای اشاره نشده است و ما پیرو کتاب مقدس هستیم و نه پروتستان و نه کاتولیک و نه ارتدوکس. ما خود را مسیحی می نامیم و با همه برادران و خواهرانمان که در کلیساهای دنیا کتاب مقدس را بعنوان کلام خدا اطاعت می کنند و با خدای پدر از طریق عیسی مسیح رابطه دارند و زندگی مقدسی را دنبال می کنند، از هر فرقه ای که باشند، رابطه داریم و آنها را می پذیریم و عضوی از خانواده الهی و کلیسای جامع خداوند می دانیم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/11/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 268 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر