اعداد مختلف در کتاب مقدس چه معنایی دارند و نشانه چه هستند؟

عدد  1  نشانۀ خدای واحد

 

2نشانۀ مشارکت

 

3عدد خدا   چون خدا تثلیث است

 

4خلقت یک به اضافۀ سه

 

5نشانۀ تشخیص انسان است مانند 5انگشت دست ،5باکره دانا ونادان  وهمچنین 5 نشانه مسئولیت انسان است

 

6عدد انسان است. چون انسان روز ششم آفریده شد. شش کمتر از هفت است که عدد کاملیت است.

 

عدد7نشانه کاملیت موقت نه ابدی سه عدد خدا و چهار عدد خلقت است.

 

عدد 8 روز قیام مسیح است مسیح در روز هشتم قیام کرد که روز خداوند نیز نامیده شده.

 

عدد 9 سه مرتبه سه بمعنی اینکه شهادت خدا نه فقط کلامش است بلکه کلامش به ما .

 

عدد 10 کاملیت انسان ( ده انگشت دست وپا )

 

عدد 11 معنائی در کتاب مقدس ندارد.

 

عدد 12 عدد کاملیت است ولی کاملیتی ابدی. عدد 7 کاملیت است که به خدا متعلق است ولی به امروز متعلق است ولی 12 به

 

خدا ربط دارد ولی در ابدیت. در اورشلیم جدید 12 دروازه است، دوازده اساس و بنیاد ، دوازده رسول ، دوازده سنگ گرانبها

 

ودیوار شهر 144 متر معکب است که 12×12 میباشد.

 

نوشته: واچمن نی نویسنده مسیحی چینی

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

 
Aug/30/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1062 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر