چرا عیسی مسیح با مثلها صحبت می کرد؟

مسیح به چند دلیل با توسل به مثلها تعلیمات خود را به شاگردان و مردم و رهبران مذهبی منتقل می کرد:

1- روش استفاده از مثلها و داستانها و تصاویر، روشی است که حتی امروزه با دانش پیشرفته ای که در اختیار داریم به عنوان یکی از روشهای بسیار مؤثر در انتقال تعالیم و آموزه ها پذیرفته شده است.

2- مسیح در مثلهایش از مسائل پیچیده ای استفاده نمی کرد، بلکه از مسائل بسیار روزمره و شناخته شده برای مردم و فرهنگ آن زمان بکار می گرفت و به این علت تعالیم او بسیار قوی و مقتدرانه در ذهن مردم باقی می ماند. حتی داستانهایی مانند داستان پسر گمشده به عنوان یکی از داستانهای شناخته شده در تاریخ بارها مورد استفاده نویسندگان مختلف و فیلمسازان مختلف نیز قرار گرفته است.

3- هدف دیگری که مسیح از بیان گفته هایش با استفاده از مثلها داشت این بود که آنانیکه می توانستند برداشت اشتباه و تفسیرهای اشتباه و یا اقدامات اشتباهی در برابر سخنان او داشته باشند، بصورت مثل برایشان باقی می ماند و به قول خود عیسی مسیح: تا چشم داشته باشند و نبینند و گوش داشته باشند و نشنوند.

4- با پیشرفت روزمره بشر استفاده از تصویر برای بیان مطالب، گسترش وسیعی یافته و در دنیای مدیا یا فیلم این مسئله بخوبی قابل رؤیت است و در واقع عیسی مسیح در آن زمان از قویترین امکانی که در اختیار بود استفاده کرد تا تعالیمش را منتقل کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر