در مرقس 10: 18 وقتی آن مرد مسیح را استاد نیکو نامید چرا به این حرف او اعتراض کرد؟

اگر خوب به متن توجه کنید عیسی مسیح به آن مرد جواب داد فقط خدا نیکوست پس چرا مرا نیکو می نامی؟ در آن زمان با توجه به اینکه مسیح خود را برابر با خدا اعلام کرده بود بسیاری به او حمله می کردند و مسیح در اینجا در یک جمع به این جوان پاسخ می دهد که تو دیده ای که من نیکو هستم و تنها خدا نیکوست و به این وسیله می خواهد به آن شخص و اطرافیان بفهماند که اگر او نیکوست پس خداست. در حقیقت او با سؤالاتش گاهی مردم را به چالش می طلبید.

Apr/29/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 636 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر