چرا دین اسلام، مسیحیت را نمی پذیرد؟

مسیحیت نیازی به تأئید اسلام ندارد، با توجه به اینکه اسلام، خود دارای نقاط ضعف و اشتباهات زیادی می باشد. در اسلام ادعا می شود که انجیل تحریف شده است، در حالیکه انجیل خیلی بیشتر از قرآن دارای اسناد تاریخی و باستانی در موزه های دنیا می باشد که اصالت و سندیت آن را تأئید می کنند و خود قرآن دارای چنین سندیتی نیست. برای اثبات ادعاهای اینجانب می توانید به قسمت پاسخ به اسلام در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید و مقالات مفصل و متعدد ما را در این زمینه مطالعه کنید.

دیدگاه اسلام در باره خدا و عیسی مسیح و انجیل و انبیاء و پیام آنها و گناه بشر و سقوط بشر بخاطر آن و حتی بهشت و جهنم و زندگی پس از مرگ، همگی بسیار متفاوت و متضاد می باشند، پس نه فقط اسلام، مسیحیت را قبول ندارد بلکه مسیحیت نیز اسلام را پذیرا نیست و آن را حقیقت نمی داند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 308 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر