یوحنا 5: 17-30 در فهم من این در تضاد با تثلیث، مساوی و هم سطح بودن مقام خدایی عیسی مسیح، با خدای پدر است. من درک نمی کنم.

در آیاتی که ذکر کرده اید، عیسی مسیح به وضوح اعلام می کند که آنچه پدر می کند، پسر نیز می کند. پدر هنوز کار میکند و پسر نیز هنوز کار می کند (آیه 17) هر چه پدر می کند، پسر نیز می کند (آیه 19) همانگونه که پدر مردگان را بر می خیزاند و به آنها حیات می بخشد، پسر نیز به هر که بخواهد، حیات می بخشد!(آیه 21) پدر داوری را به پسر سپرده ( آیه 22) همانگونه که پدر حرمت نهاده می شود، پسر نیز حرمت نهاده می شود (آیه 23) همانگونه که پدر در خود حیات دارد، به پسر نیز عطا کرده است که در خود حیات داشته باشد (آیه 26)

تا اینجا مشکلی برای برابری عیسی مسیح با خدای پدر در الوهیت وجود ندارد و همه این آیات نشان می دهند که عیسی مسیح، هم ذات خدای پدر است.

شاید تنها آیه 30 مورد نظر شماست که عیسی مسیح می فرماید: :"من از خود کاری نمی توانم کرد، بلکه بنابر آنچه می شنوم داوری می کنم و داوری من عادلانه است، زیرا در پی انجام خواست خود نیستم، بلکه انجام اراده فرستنده خود را خواهانم!" 

مسلماً در تثلیث یا در روابط بین اقانیم تثلیث، یعنی در رابطه میان پدر و پسر و روح القدس احترام و اطاعت وجود دارد. روح القدس مسیح را اطاعت می کند و جلال می دهد و به او احترام می گذارد و عیسی مسیح پدر را اطاعت می کند و جلال می دهد و به او احترام می گذارد. در هر رابطه ای مسلماً نه به معنای ارزش بیشتر یا کمتر اطاعت مهم است. مثلاً فرزندان از اولیاء خود اطاعت می کنند و زنان از شوهرانشان اطاعت می کنند و همین گونه کارمندان از هم ردیفان خود باید حرف شنویی داشته باشند. این به معنای آن نیست که یکی بیشتر ارزش دارد و دیگری کمتر. اطاعت روح القدس از مسیح و اطاعت مسیح از پدر، نظمی در تثلیث ایجاد کرده است که ازلی و ابدی است. یک خدا در سه شخص پدر و پسر و روح القدس می باشد و این راز الوهیت در کتاب مقدس می باشد. باید توجه داشته باشید که در همه ادیان جهان این اعتقاد وجود دارد که ذات الهی غیر قابل کنکاش ، درک و اسرار آمیز است. و کتاب مقدس مسیحیان نیز نشان می دهد که بلی کاملاً صحیح است و ذات خدا غیر قابل درک و فراتر از درک انسانی است. این رازی است که ما با ایمان می پذیریم. این خداست که می بایست خود را به ما آشکار کند و ما نیستیم که تعیین می کنیم خدا باید چگونه باشد. خدا در کتاب مقدس به ما نشان می دهد که در پدر و پسر و روح القدس می باشد. یک ذات و جوهر در سه شخص.

Sep/20/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 410 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر