آیا مسیح نژادپرست بوده است؟ "انجیل متی 21:15تا 27: عیسی از آنجا به سوی صور صیدون براه افتاد* در آنجا یک زن کنعانی نزد او آمد و التماس کنان گفت: ای سرور من، ای پسر داود پادشاه، به من رحم کنید، دختر من سخت گرفتار روحی پلید شده است، روح یک لحظه او را راحت نمی گذارد * اما عیسی هیچ جوابی به او نداد. تا اینکه شاگردان از او خواهش کرده، گفتند: جوابی به او بدهید تا از ما دست کشیده برود، چون با ناله هایش سر ما را به درد آورده است* عیسی فرمود: خدا مرا فرستاده تا یهودیان را کمک کنم، نه غیر یهودیان را، زیرا یهودیان گوسفندان گمگشته خداوند هستند* آنگاه آن زن جلو آمده، پیش پای عیسی به خاک افتاد و التماس کرده گفت: آقا خواهش می کنم به من کمک کنید* عیسی فرمود: درست نیست که نان را از دست فرزندان بگیرم و جلو سگها بیندازیم* زن جواب داد: بلی حق با شماست ولی سگها هم از تکه های نانی که از سفره صاحبانشان می ریزد، می خورند*؟

عیسی مسیح به هیچ عنوان برای هیچ قومیتی برتری قائل نبود، اما به منظور تحقق بخشیدن نقشه خدا برای نجات بشر، او می بایست اول به قوم اسرائیل به عنوان پایگاه خدا، برای رساندن پیامش به دنیا خدمت می کرد و به این علت و نیز به علتی دیگر که در مقاله زیر، که کپی آن را از وب سایت پرپاسخ برایتان می فرستم، این پاسخ را به این زن کنعانی داد. باید توجه داشته باشیم که همین مسیح، در پایان خدمتش بر زمین و در هنگام صعودش به آسمان، به شاگردانش مأموریت داد که پیام انجیل را به همه قومها و امتها برسانند و در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می فرماید: خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود، که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی یابد. و آیات بسیار دیگر که در آن کاملاً مشخص است که عیسی مسیح، به هیچ عنوان در میان اقوام و نژادها تفاوتی قائل نمی شد. و اما کپی مقاله ما از وب سایت پرپاسخ در تکمیل پاسخ شما:

چرا عیسی مسیح زن کنعانی (از فینیقیه) را "سگ" نامید؟

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد، تا نشان دهد ایمان زن کنعانی، خیلی بالاتر از ایمان تمام اسرائیل است. در حقیقت او آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی می گذشت را منعکس کرد، تا به آنها درس زیبایی را بدهد و همانطور که در متن داستان می بینیم، برای زن کنعانی چیز عجیبی نبود که مسیح این را گفت، چون آن چیزی بود که یهودیان در مورد غیریهودیان می گفتند و زن کنعانی با شناختی که از مسیح داشت، می دانست که او با این گفته آنچه را که در اسرائیل معمول بود را منعکس می ساخت و نیز باید توجه داشته باشید که مسیح می خواست به رهبران یهود و شاگردانش نشان دهد که ایمان این زن غیریهودی، از بسیاری از یهودیان مذهبی که خود را مقدس تر و پاک تر از او می شمردند، عظیم تر است. به این گفته عیسی مسیح  در نتیجه گیریش توجه کنید:

"ای زن، ایمان تو عظیم است!" (آیه 28)

Apr/03/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 346 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر