تورات را چه کسی نوشته؟ اگر موسی نوشته است چطور از موسی به عنوان سوم شخص نام برده می شود؟ و چطور به مرگ و کفن و دفن او اشاره شده؟

قسمت اعظم تورات توسط موسی نوشته شده، اما قسمتهایی نیز مانند مرگ و دفن شدن موسی توسط یوشع تکمیل شده است. در ضمن جاهایی که بصورت سوم شخص به موسی اشاره شده، موسی عمدا" اینگونه به رشته تحریر در آورده است و گاهی نیز خدا مستقیما" در باره موسی سخن می گوید و به این خاطر به موسی به صورت سوم شخص اشاره دارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/09/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 256 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر