آیا خدا مرد است؟

هنگامیکه کتاب مقدس درباره خداوند صحبت می کند همواره از تصاویر مذکر استفاده می کند، به عنوان مثال خداوند پادشاه است، نه ملکه. خداوند پدر می باشد، نه مادر. در هنگام استفاده از ضمایر، کتاب مقدس  ضمایر مذکربه کار می برد. هرگز در اشاره به خداوند، از ضمیر مونث استفاده نشده است. حتی واژه ای که در عهد جدید به روح القدس اشاره می کند(pneuma ) یک اسم خنثی می باشد، نگارندگان عهد جدید پیوسته از ضمایر مردانه برای اشاره به روح استفاده کرده اند (مثال، یوحنا 15: 26). علاوه بر این، کلیسا به عنوان همسر یا عروس مسیح و او به عنوان داماد (افسیسان 5: 22- 33) معرفی شده است. مشابه این تصویر در عهد عتیق نیز به کار رفته است که اسراییل  نامزد خداوند خوانده می شد (هوشع 1-3؛ حزقیال 16). البته آنچه اهمیت دارد، تشخیص این نکته است که نمی توان صرفا بر واژگانی تکیه کرد که خطاب به خداوند، به کار می روند. بدین معنی که زبان به تنهایی گویای ارتباط ما با خد،ا بدون در نظر گرفتن  شرایط واقعی جهت توصیف این رابطه نمی باشد. خدای پدر، در حقیقت پدر خدای پسر می باشد(یوحنا 17: 1-5). حتی در ارتباطاتی که در ذات خداوند وجود دارد، ارتباط پدر و پسر برقرار می باشد. علاوه بر این، با استانداردهای انسانی حاکم برنقش پدر و همسر، نمی توان شخصیت پدرانه خداوند یا دامادی مسیح را تفسیر کرد، بلکه خدا را می بایست بر اساس چکیده ای از آن معیارها ی موجود شناخت و همچنین براساس تجربه خود، از معیار پدر و مسیح. آیا چنین برداشتی پدرسالارانه است؟ بله، چنین است. اما به عنوان یک مسیحی، ما می بایست که درک الهیاتی خود را نه از استانداردهای فرهنگی پیرامون خود، بلکه بر پایه کتاب مقدس بنا کنیم. بسیاری از فرهنگها ی پیرامون اسراییل باستان، الهه هایی مانند فرهنگ رومی در زمان عهد جدید داشتند. اما نویسندگان کتاب مقدس، همواره با این مسآله به عنوان شنیع ترین نوع بت پرستی برخورد کرده اند. چنانچه می خواهیم به میراث مسیحی خود وفادار بمانیم، پس می بایست به کلام خداوند بپیوندیم. آیا تفکر پدرسالارانه بدین معناست که کتاب مقدس دید گاهی دون نسبت به زن دارد؟ به هیچ عنوان. کتاب مقدس همواره احساس خداوند را نسبت به انسان، مانند مادری که از بچه خود مراقبت می کند، بیان می کند. عیسی گفت، "ای اورشلیم، ای اورشلیم، ...چندبار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای خود جمع می کند، فرزندان تو را گرد آورم" (لوقا 13: 34-35) بعلاوه، کتاب مقدس برخلاف فرهنگهای ملحدانه زمان خود، زنان را ارج می نهد. زنان بطور یکسان هم ارث در فیض خداوند، که از طریق مسیح جاری شده می باشند. (غلاطیلن 3: 28). اما کتاب مقدس همچنان از خداوند  به صورت مذکر سخن می گوید. خدا پدر است، و این که خداوند نمونه یک پدرکامل است، حقیقتی است که می بایست به خاطر آن تا ابد سپاسگزار باشیم. همچنین مسیح داماد است، و بدین صورت نمونه آنچه  که یک شوهرمی بایست برای همسرش باشد را آشکار می کند. زنان و مردان می بایست شکرگزار چنین حقیقتی باشند که خداوند نمونه کاملی از آنچه که مستلزم پدر بودن و داماد بودن است، می باشد. چنین  شناختی از پدر و مسیح، کافیست تا زندگی آنها را تبدیل کند.

نویسنده: چاد آون برند

ترجمه: الهام ربیع نژاد 

 

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 701 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر