چگونه از روح القدس اطاعت کنم و صداشو تشخیص بدهم؟

صدای خدا یا روح القدس را به طرق مختلف می شود شنید. اکثر موارد خدا از طریق کلامش با انسانها صحبت می کند و اگر هم روح القدس چیزی به شخص بگوید می بایست مطابق کلام خدا باشد، چون روح القدس خود مؤلف کتاب مقدس است و بر خلاف آن چیزی نخواهد گفت.

خدا از طریق کتاب مقدس، از طریق موعظه ها و پیغامهای کلیسایی، از طریق ایمانداران، از طریق وجدانمان و هزاران هزار طریق مختلف با ایماندارانش صحبت می کند. 

و برای اطاعت از روح القدس می بایست وقتی صدای او را تشخیص می دهیم و کاملا" متوجه می شویم که روح القدس از ما کاری می خواهد، می بایست با جدیت و انضباط و پیگیری به آن عمل کنیم و اطاعت با عمل همراه است. این دو را نمی توان از هم جدا کرد.

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/05/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 414 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر