آیا زنان قبل ازطلوع آفتاب به دیدن مقبره رفتند (متی 28: 1) یا بعد از آن (مرقس 16: 2)؟ 

یک نگاه سریع  به چهار انجیل، هر گونه سؤتفاهم را برطرف می کند:

·       متی 28: 1 : در سپیده دم ... به دیدن مقبره رفتند.

·       مرقس 16: 2 : سحر گاهان، هنگام طلوع آفتاب ، به سوی مقبره روانه شدند.

·       لوقا 24: 1 : در سپیده دم ... به مقبره رفتند.

·       یوحنا 20: 1 : سحرگاهان ، هنگامی که هوا هنوز تاریک بود ... به مقبره آمد.

می بینیم که هر چهار انجیل در این مورد، کاملاً با یکدیگر توافق دارند. حتی به علت هماهنگی کامل آنان لازم نیست که یادآوری کنیم که دو گروه از زنان آنجا حاضر بودند. از انجیل لوقا در می یابیم که این صبح بسیار زود بود که زنان روانه مقبره شدند. در متی می بینیم که آفتاب در حال طلوع بود، هر چند یوحنا به طور واضح می گوید که هنوز آفتاب کاملاً طلوع نکرده بود: تاریکی در حال ترک معرکه بود، ولی هنوز کاملاً ترک نکرده بود. گفته مرقس که آفتاب طلوع کرده بود بعداً اتفاق می افتد، هنگامی که آنان در راه بودند. کاملاً منطقی است که اینگونه برآورد کنیم که آفتاب در طول سفر آنان در حالیکه از اورشلیم می گذشتند، وقت کافی برای طلوع کردن داشته است.

 

منبع مقاله: www.debate.co.uk 

ترجمه: اِلما غریبیان

Apr/27/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 237 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر