آیا زبانها نشانه تعمید در روح القدس است؟ چگونه عطای خود را تشخیص دهم؟ همسفره شدن مسیح با گناهکاران نماد چیست؟ چگونه گناه ذات انسان را آلوده می سازد؟ آیا ده یک همان هدیه دادن است؟

1- آیا تعمید در روح القدس همان صحبت کردن به زبانها است؟

زبانها اولین نشانه تعمید در روح القدس می باشد، البته باید توجه داشته باشید که می گویم اولین نشانه و نه تنها نشانه. یعنی امکان این وجود دارد که پس از تکلم به زبانها، نشانه های دیگری نیز ظاهر شوند، مانند: نبوت یا شفا و غیره، اما مسلماً زبانها اولین نشانه می باشد. در مرقس 16: 17 می خوانیم که زبانها نشانه می باشد، نشانه ای که همراه همه ایمانداران به مسیح خواهد بود و این را عیسی مسیح قبل از صعودش به آسمان فرمودند. این همزمان با لوقا 24 آیات آخر و اعمال رسولان1: 8 می باشد که عیسی مسیح قبل از صعودشان به آسمان، خطاب به شاگردانش فرمودند: " من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانید، تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید." (لوقا 24: 49)

در ضمن در تمام اعمال رسولان نمونه های بسیاری وجود دارند که افراد پس از تعمید در روح القدس، به زبانها صحبت کردند. تنها در شهر افسس وقتی پولس رسول به شاگردان یحیی بشارت دادند و آنها تعمید در روح القدس یافتند، اول به زبانها تکلم کردند و پس از آن نبوت نیز کردند. (اعمال رسولان 19: 6)

در خانه کرنیلیوس در باب 10 اعمال رسولان ،شاهد ایمان آوردن غیریهودیان هستیم و وقتی یهودیان شنیدند که غیریهودیان به زبانها تکلم می کنند، متوجه شدند که تعمید در روح القدس را یافته اند. (اعمال رسولان 10: 44-46) پس کاملا مشخص است که زبانها نشانه اول تعمید در روح القدس می باشد.

2- از کجا بدانم عطایی را دارم و کدام عطا؟

تشخیص دریافت عطا در مرحله اول در این است، که اشتیاق شدیدی در دل شخص نسبت به عطای خاصی بوجود می آید. ثانیاً دیگران شاهد ثمردهی این عطا می شوند. ثالثاً خود شخص، در خدمت و زندگی مسیحی خود، شاهد ثمردهی این عطا می شود و بالاخره شبان کلیسا، مسلماً بخاطر شناخت عمیقی که از اعضای کلیسای خود دارد، مسلماً می تواند وجود عطایی را در شخص تأئید کند.

3- آیا ده یک، همان هدیه دادن است؟

خیر. ده یک مبلغ مشخصی است که شخص با توجه به درآمد خالصی که وارد می شود، به کلیسای خداوند پرداخت می کند. این مبلغ مشخص، یک دهم درآمد خالص است. کتاب مقدس می فرماید ده یک های خود را به خانه من بیاورید، تا در خانه من آذوقه به اندازه کافی باشد. و تنها جایی که خدا می فرماید مرا امتحان کنید، در دادن ده یک ها است. هدیه مسلماً مبلغ مشخصی نیست و برای نیازهای مختلف پرداخت می شود و مطابق میل شخصی، و مبلغی که در قلب شخص هست پرداخت می شود. این تفاوت ده یک با هدایا است. ده یک در کلیسا برای خادمین خدا استفاده می شود و رفع نیازهای آنان، مانند حقوق و هزینه های جانبی از قبیل هزینه سفر و ... شبانان و خادمین کلیسا. اما هدایا برای منظورهای مختلف استفاده می شود.

4- نماد همسفره شدن مسیح با گناهکاران؟

عیسی مسیح دوست گناهکاران نامیده شد و او فرمود: "بیمار نیازمند طبیب است، و نه شخص تندرست" . بزرگترین دشمنان عیسی مسیح، افراد مذهبی بودند که خود را خیلی مقدس و پاک و متدّین می دانستند، آنها در خود نیازی به طبیب اعظم، عیسی مسیح نمی دیدند. مسیح فرمود: "پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد." در ضمن کلام خدا در انجیل یوحنا می فرماید: "خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند." (یوحنا 3: 17)

5- چگونه گناه ذات انسان را آلوده می سازد؟

گناه از طریق آدم و حوا به نسل بشر سرایت کرد و بصورت ارثی به تمام نسل بشر منتقل شد. کلام خدا می فرماید: گناه مانند خمیر مایه، که تمام خمیر را مخمر می سازد، تمام وجود انسان را آرام آرام آلوده می سازد. نه فقط گناه بصورت ارثی به ما رسیده است، بلکه ما نیز انتخاب می کنیم که گناه کنیم و از خدا نااطاعتی کنیم. ما این انتخاب را داریم که قربانی گناه را که عیسی مسیح است بپذیریم و از گناه رهایی یابیم. خون عیسی مسیح ما را از هر گناه پاک می سازد. (اول یوحنا 1: 7)

Mar/03/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 1536 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر