1- عیسی که از روح القدوس پر شده بود به بیابان برده شد و 40 روز مورد آزمایش قرار گرفت، مگر خدا نبود؟ 2-شمع هایی که در ایام انتظار یا ادونت روشن می کنیم، نماد چه هستند؟ امید، محبت، شادی و نجات؟ 3-آیا الیزابت نیز توسط روح القدس آبستن شد؟ مطالب و تحلیلهای زیادی خواندم اما جواب درستی نیافتم. با استناد و برداشت شخصی خودم از کتاب مقدس جواب مثبت است

1- نباید فراموش کرد که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و به عنوان انسانی کامل و به نمایندگی از همه انسانها، می بایست از این آزمایش می گذشت. او به عنوان نماینده نسل بشر و به عنوان واسطه بین انسان و خدا، می بایست هم از جانب خدا و هم از جانب انسان عمل می کرد. پس به منظور باطل کردن آنچه در آدم و حوا و وسوسه هایشان و شکستشان در این وسوسه ها، اتفاق افتاده بود و به منظور باطل کردن آن میراثی که به نسل بشر رسیده بود، از جانب دشمن خویش یعنی شیطان وسوسه و آزمایش می شد.

2- سمبل چهار شمع مراسم ادونت به معنای: امید، محبت، شادی و آرامش می باشند.

3- الیزابت با معجزه خدا آبستن شد، اما در تولد یحیی تعمید دهنده پدرش نیز نقش داشته، یعنی آمیزشی جنسی میان مرد و زن یعنی زکریا و الیزابت به وقوع پیوسته بود، اما میلاد عیسی مسیح از این نظر بی نظیر و بی همتاست که بدون مداخله هیچ مردی به وقوع پیوست.

Dec/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر